Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a fiatal házasok lakáshoz jutás támogatásáról

Hatályos: 2016. 11. 19

Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja, hogy Radostyán Község Önkormányzata rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.


2. §


 (1) A rendelet hatálya Radostyán község közigazgatási területén történő első lakás építésére vagy vásárlására terjed ki.


(2) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.


(3) E rendelet alkalmazásában

 1. lakás: emberi tartózkodás céljára szolgáló, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontja szerinti épület.
 2. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti cím.
 3.  fiatal házas: az a házaspár, melynek egyik tagja a támogatási igény benyújtásakor még nem  töltötte be a 40. életévé
 4. élettársi kapcsolat: közjegyzői okirattal igazolt kapcsolat.
 5. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint.


A támogatás tárgya


3. §


(1) A támogatás a lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.


(2) Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tárgyévi költségvetésben megállapított lakáshoz jutás támogatása pénzeszköze terhére, e rendeletben fennálló feltételek fennállása esetén, kérelemre támogatást nyújthat.


Támogatásra jogosultak köre


4. §


(1) Radostyán község Önkormányzat Képviselő-testülete a (2) bekezdésben foglalt

feltételek fennállása esetén lakáshoz jutási támogatásában részesíti Radostyán közigazgatási területén lakást vásárolni szándékozó kérelmezőket.


(2) A kérelmezők abban az esetben részesíthetőek támogatásban, ha:

a) a kérelem benyújtásának időpontjában  a házastársak, élettársak esetén legalább az egyik

    fél a  40. életévet nem töltötte be, és

b) a kérelmezők sem együttesen, sem külön- külön nem rendelkeznek, illetve korábban

    sem rendelkeztek- örökléssel szerzett tulajdonrész estén- az egész ingatlan ½ részét

    meghaladó ingatlannal  és

c) a kérelmező ilyen támogatást sem Radostyán önkormányzattól, sem más önkormányzattól

    nem kapott.


(3) Kérelmező akkor részesíthető támogatásban, ha a vásárlással vagy építéssel érintett

    ingatlanon harmadik személynek nem keletkezik használati, haszonélvezeti vagy özvegyi

     joga.


(4)A házastársak, élettársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a     

    támogatással érintett ingatlanon a tulajdoni illetőségük kizárólagos.


(5).Építés esetén a támogatás akkor is adható, ha a telek a házastársak. élettársak egyikének tulajdona, de  az azon építendő lakás mindkettőjük közös tulajdonát képezi.


5. §


(1) Lakás vásárlása esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a)a lakás állaga alapján legalább 20 évig fenntartható,

b)per, teher és igénymentes,

c)beköltözhető,

d)tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.


(2)A támogatás mindkét házastárs, élettárs nevére kerül megállapításra, azok közös és egyetemleges felelőssége mellett.


6. §


Nem jogosult támogatásra az igénylő, ha

 1. ha a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt eredményezne,

      b.   az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással –házastársak,

           élettársak esetén akár egyikük – rendelkezik.


A támogatás mértéke


7. §


(1) A támogatás összege 200.000 forint.

(2) A támogatás folyósítása

a) lakásépítés esetén, az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély)kiadása után,

b) lakás vásárlás esetén, az ügyvéd általi ellenjegyzéssel ellátott adásvételi szerződés kiadása, illetve a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés után történhet.


Az eljárás rendje


8. §


(1) A támogatás iránti kérelmet (1. melléklet) a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségén, formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel lehet benyújtani:

 1. vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1éven belül,
 2. építés esetén a jogerős használatba vételi engedély keltétől számított 1 éven belül.

 (2) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

 1. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,
 2. építés esetén a jogerős építési engedélyt.

      c. annak igazolása, hogy a kérelmező az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó- vagy

           egyéb tartozással nem rendelkezik.

 (3) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.

(4) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt


A támogatás visszafizetésének szabályai

9. §


(1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

 1. a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,
 2. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a hatósági igazolás(engedély)kiadása keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Radostyán község területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre,
 3. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a jogerős építési engedély keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül nem házastársa, vagy gyermeke részére ajándékozza el.


(2) A képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.


Záró rendelkezés


10. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyfél számára előnyösebb.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet.
Kelemen József                                                                                           Varga Vincéné

 polgármester                                                                                                               jegyzőKihirdetve: 2016. XI. 18.