Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 09. 01

Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (VIII. 31.)

Önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról


Radostyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


A talajterhelési díj mértéke

1.§


 1.  A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 11.-14. §-ában foglaltak alapján megállapított talajterhelési díjat megfizetni. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.
 2.  Mérési lehetőség hiányában az általány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapul vételével kell megállapítani.


A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2. §


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. számú melléklete szerinti nyomtatványon és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig Radostyán község Önkormányzat 11734200-15546395-03920000 talajterhelési díj beszedési számlára.


Díjmentesség

3.§


 1. Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az az egyedül elő személy,aki
 1.  időskorúak járadékában, vagy
 2.   aktív korúak ellátásában, vagy
 3.   rokkantsági ellátásban, illetve
 4.   fogyatékossági támogatásban részesül.
 1. Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az az egyedül élő kibocsátó, aki a 65. évét betöltötte, továbbá azok a 70. évüket betöltött házastársak, akik a környezetterhelést kibocsátó ingatlan kizárólagos használói és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át.
 2. Egyedül élő az a személy, aki egy személyes háztartásban lakik.


Ellenőrzés, adatszolgáltatás

5. §


 1. A közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a tárgyévet követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
 2. A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi.


Záró rendelkezések


 1. E rendelet 2015. szeptember 01. napján lép hatályba.
 2. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 3. Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 11/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.


Kelemen József                                                                Varga Vincéné

polgármester                                                                    jegyző
Kihirdetve: 2015. augusztus 31.