Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 06. 01- 2021. 09. 30

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól[1]

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében (továbbiakban: Szoctv.) meghatározott személyekre.

Általános eljárási szabályok

2. § (1) Valamennyi kérelmet a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségéhez kell benyújtani, az e célra rendszeresített igénylőlapon, az Szoctv. végrehajtási rendeletei és e rendelet által megjelölt nyomtatványok kitöltésével.

(2) A Képviselő-testület az általános eljárási szabályokat az Szt. 5–16. § -a, valamint az e rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Kérelmező köteles a kérelméhez mellékelni:

 • a) minden ellátási formához jövedelemnyilatkozatot, az abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát,
 • b) az egyes ellátási formákhoz – amelyet az Szoctv. és e rendelet vagyonhoz köt – vagyonnyilatkozatot,
 • c) a települési létfenntartási támogatás esetében a rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott egyes okok alátámasztását szolgáló dokumentumokat: keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatást, egyéb, az okot alátámasztó igazolást, nyilatkozatot,
 • d) a települési gyógyszertámogatás esetében a gyógyszerköltséget igazoló bizonylatot,
 • e) a települési temetési támogatás esetében a temetés költségéről –a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
 • f) étkeztetésre való jogosultság megállapításához az Szoctv.. 62. § (1) b, c, d, pontja esetében orvosi igazolást.

(4) Amennyiben a kérelem hiányos, az előírt mellékleteket a kérelmező a hivatal felszólítására nyolc napon belül pótolhatja.

(5) A pénzbeli támogatások kifizetése házi pénztári kifizetés útján történik.

(6) A pénzbeli települési támogatásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A rendkívüli pénzbeli települési támogatásokat a döntést követő 8 napon belül kell folyósítani.

(7) Az eseti támogatásként nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szoctv. 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(8) A benyújtott igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok tartalmát a képviselő-testület az alábbiak szerint ellenőrizheti:

 • a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
 • b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 • c) megkeresheti a közlekedési hatóságot,
 • d) elrendelheti környezettanulmány készítését,
 • e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

II. FEJEZET Települési támogatás és köztemetés szabályai

3. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A települési támogatás formái:

 • a) települési létfenntartási támogatás
 • b) iskolakezdési támogatás
 • c) jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása
 • d) települési temetési segély
 • e) települési nyugdíjas támogatás
 • f) települési karácsonyi támogatás
 • g) születési támogatás
 • h) Bursa Hungarica Ösztöndíj

Hatáskör átruházása

4. § A Képviselő-testület hatáskörét a települési támogatás tekintetében a polgármesterre ruházza azokban az esetekben, amikor a települési támogatás

 • a) az elhunyt személy elemtetettetésének költségeihez való hozzájárulás,
 • b) rendkívüli ok következtében fennálló települési támogatás kérelem azonnali megállapítására irányul,
 • c) iskolakezdési támogatás megállapítására irányul,
 • d) jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása
 • e) települési gyógyszertámogatás megállapítására irányul,
 • f) születési támogatás megállapítására irányul.

Települési létfenntartási támogatás

5. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-t, egyedül élő esetében a 350%-ot nem haladja meg.

(2) A Képviselő-testület a létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére települési létfenntartási támogatást nyújt.

(3) Rendkívüli települési létfenntartási támogatás különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg:

 • a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentő jövedelem kiesés,
 • b) elemi kár vagy sérelemre elkövetett bűncselekményből eredő anyagi kár bekövetkezése,
 • c) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(4) A települési létfenntartási támogatás családonként egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal lehet megállapítani, összege legalább 3000,-Ft, de nem haladhatja meg a 50.000,-Ft-ot.

(5) A települési létfenntartási támogatás a kérelmező életkörülményeihez igazodóan pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában kerül megállapításra.

Iskolakezdési támogatás

6. § (1) A képviselő-testület pénzbeli óvoda/iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő részére, amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott gyermeket nevel.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként:

 • a) az általános iskola első alkalommal 1. osztályba történő beiratkozás esetén: 5.000 Ft,

b) az az általános iskola első alkalommal 5. osztályba törtnő beiratozás esetén. 10. 000 Ft,

c) a középiskolai tanulmányok első alkalommal 9. osztályának megkezdése esetén: 15.000 Ft.

A támogatás a tárgyév szeptember 30. napjáig kerül kifizetésre.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a gyermekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő és a gyermek radostyáni lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen Radostyánban tartózkodjon.

(4) A támogatás megállapításához csatolni szükséges a köznevelési intézmény –beiratkozást tanúsító- iskolalátogatási bizonyítványt.

(5) Nem jár a támogatás a (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott támogatás osztály ismétlés esetén.

(6) A tárgyévre vonatkozó támogatás megállapításáról a Polgármester hatáskörébe tartozik.

Jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása

7. § (1) Azok a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatásra jogosultak, ha tanulmányi átlaguk

 • a) Általános iskola tanulók esetében a 2. osztály elvégzésétől kezdődően a tanulmányi átlaguk 4,5 –et eléri vagy meghaladja,
 • b) Középfokú nevelés- oktatás első évfolyamától kezdődően az utolsó évfolyamig vagy szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés utolsó évfolyamáig bezárólag a tanulmányi átlaguk a 4, 0. átlagot eléri vagy meghaladja.

(2) A támogatás összege: 10.000,-Ft.

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a törvényes képviselő köteles igazolni az (1) bekezdés a) vagy b) pont esetében a támogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány másolatát.

(4) A támogatási kérelmet tanulmányi időszak lezárást követően kell benyújtani.

Települési gyógyszertámogatás

8. § Hatálytalan: 2018. VI. 1-től

Települési temetési támogatás

9. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély jogosultja az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte.

(2) A települési temetési támogatás összege: 30. 000,-Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000.-Ft.

(3) Amennyiben a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik – rendkívüli méltánylást érdemlő esetben -, a támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ebben az esetben a kérelmezőnek a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül kell a temetési számla utólagos becsatolásával elszámolnia.

(4) Amennyiben a kérelmező az utólagos elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az Szoctv. 17. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni

Települési időskorúak támogatás

10. § (1) A Képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben előirányzott összegben – a hatvankét évet betöltött lakosok részére települési időskorúak támogatást nyújt

(2) Települési időskorúak támogatásra jogosult minden radostyáni lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a hatvankettedik életévét betölti.

(3) Jogosultság szempontjából radostyáni lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Radostyánban lakóhelyet létesítenek.

(4) A támogatás összege 4.000,-Ft, melynek kifizetéséről a képviselő-testület határozattal dönt.

Települési karácsonyi támogatás

11. § (1) A Képviselő-testület - hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül - a karácsonyi ünnepek előtt a háztartásonként települési karácsonyi támogatást biztosít.

(2) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában nyújtható.

(3) A Képviselő- testület a támogatás összegéről és formájáról határozattal dönt.

Születési támogatás

12. § (1) A képviselő-testület születési támogatást állapít meg a gyermek születését követő 1 éven belül benyújtott kérelem esetén, amennyiben a terhesség megállapításának napjától számítva az anya Radostyán településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Radostyán településen tartózkodik, továbbá a Védőnői szolgálat a terhes anyát, valamint a szülést követően az újszülöttet nyilvántartásba vette és gondozza.

(2) A nyilvántartásba vételt és a gondozás tényét a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja.

(3) A születési támogatás összege első gyermek születése esetén 20. 000,-Ft, minden további gyermek születése után 10.000,-Ft.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

13. § (1) A Képviselőtestület évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot évente aláírja.

(2) Bursa Hungarica ösztöndíj megállapítására e pontban nem szabályozott eljárásra jelen rendelet Általános szabályait kell alkalmazni.

(3) A Képviselő-testület Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a Parasznya közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, magyar állampolgárt, aki megfelel az ösztöndíjrendszer adott évre meghirdetett Általános Szerződési Feltételeiben.

(5) Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg.

(5) Az ösztöndíj elnyerése érdekében az igénylő a pályázati kiírásban meghatározott formanyomtatványon és határidőig köteles pályázatát benyújtani, amelyhez csatolni kell a formanyomtatvány tájékoztató részében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint e rendeletben foglaltak fennállásának igazolását.

(6) Ha a pályázat hiányos, annak öt napon belüli kiegészítésére kell felhívni a pályázót.

(7) Képviselő-testület dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról.

(8) Az ösztöndíj mértékéről a Képviselő-testület minden évben külön határozatban dönt.

(9) Az önkormányzat a megállapított ösztöndíjak összegét félévente előre, egy összegben átutalja a Támogatáskezelő Bursa Hungarica bankszámlájára.

(10) Az ösztöndíj-támogatás folyósításáról – az ösztöndíjas számlára történő havi utalásáról – a Támogatáskezelő gondoskodik.

(11) Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha

 • a) az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről,
 • b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,

E körülményt az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.

(12) Az (11) bekezdés szerinti megszüntetésre a döntés meghozatalát követő tanulmányi félévtől kerül sor.

(13) Szünetel az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidőjének módosulása nélkül – azokra a tanulmányi hónapokra, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

(14) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni felsőfokú tanulmányainak szüneteltetését/befejezését, továbbá, ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja, valamint elköltözését. Amennyiben ez utóbbi kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.

(15) Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyamatos tovább folyósítása érdekében a tanulmányi félév lezárását és a következő félévre történő beiratkozást legkésőbb minden év szeptember 30., illetve február 28. napjáig köteles igazolni a hivatalnál.

Köztemetés

14. § (1) A Szoctv. 48. §-a szerint köztemetésről a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítése alól a részben vagy egészben mentesítheti a kötelezettet.

III. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások

15. § Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított alapszolgáltatások:

 • a) étkeztetés
 • b) házi segítségnyújtás
 • c) családsegítés

Étkeztetés

16. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést a Pitypalatty Területfejlesztési és egyéb Szolgáltató Kft. Által működtetett konyhán keresztül biztosítja.

(2) A kérelmeket a Kft. élelmezésvezetője bírálja el.

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért 606,-Ft/fő/nap térítési díjat kell fizetni.

Házi segítségnyújtás

17. § Az Szoctv. 63. §- ában meghatározott házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.

Családsegítés

18. § Az Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítést az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a 2016. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(2) Ezen rendeletet az Szoctv. és végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 18. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.