Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01- 2016. 02. 29

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében,  45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E.§-ában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

Általános eljárási szabályok

2.§

(1) Valamennyi kérelmet a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségéhez kell benyújtani, az e célra rendszeresített igénylőlapon, az Szt. végrehatási rendeletei és e rendelet által megjelölt nyomtatványok kitöltésével.

 (2) A Képviselő-testület az általános eljárási szabályokat az Szt. 5-16. § -a, valamint az e rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

 (3)        Kérelmező köteles a kérelméhez mellékelni:

a)   minden ellátási formához jövedelemnyilatkozatot, az abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát, 

b)    az egyes ellátási formákhoz – amelyet az Szt. és e rendelet vagyonhoz köt – vagyonnyilatkozatot, 

c)  a települési létfenntartási támogatás esetében a rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott egyes okok alátámasztását szolgáló dokumentumokat: keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatást, egyéb, az okot alátámasztó igazolást, nyilatkozatot,

d) a települési gyógyszertámogatás esetében a gyógyszerköltséget igazoló            bizonylatot,

e)     a települési temetési támogatás esetében a temetés költségéről –a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

f)    étkeztetésre való jogosultság megállapításához az Szt. 62.§ (1) b, c, d, pontja esetében orvosi igazolást. 

(4)   Amennyiben a kérelem hiányos, az előírt mellékleteket a kérelmező a hivatal felszólítására nyolc napon belül pótolhatja. 

(5)    A pénzbeli támogatások kifizetése házi pénztári kifizetés útján történik.

 1. A pénzbeli települési támogatásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

        A rendkívüli pénzbeli települési támogatásokat a döntést követő 8 napon belül kell

       folyósítani.

(7) Az eseti támogatásként nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szt. 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(8) A benyújtott igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok tartalmát a képviselő-testület az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

Hatáskör átruházása

3. §

 A Képviselő-testület hatáskörét a települési támogatás tekintetében a polgármesterre ruházza azokban az esetekben, amikor a települési támogatás az elhunyt személy elemtetettetésének költségeihez való hozzájárulás, továbbá rendkívüli ok következtében fennálló települési támogatás kérelem azonnali megállapítására irányul, valamint a települési gyógyszertámogatás azonnali elbírálása esetén. .

II. Fejezet

Települési támogatás és köztemetés szabályai

4. §

 (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési             támogatást nyújt.

(2)  A települési támogatás formái:

 1. települési létfenntartási támogatás

b) települési gyógyszertámogatás

c) települési temetési segély

d) települési nyugdíjas támogatás

 1. települési karácsonyi támogatás


Települési létfenntartási támogatás

5. §

(1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t, egyedül élő esetében a 200%-ot nem haladja meg.

(2)   A Képviselő-testület a létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére települési létfenntartási támogatást nyújt. 

(3)   Rendkívüli települési létfenntartási támogatás különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg:

 1. tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentő jövedelem kiesés,
 2. elemi kár vagy sérelemre elkövetett bűncselekményből eredő anyagi kár    bekövetkezése,
 3. egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(4)   A települési létfenntartási támogatás családonként egy naptári éven belül legfeljebb 1 alkalommal lehet megállapítani, összege legalább 2000,-Ft, de nem haladhatja meg a 6.000,-Ft-ot.

 1. A települési létfenntartási támogatás a kérelmező életkörülményeihez igazodóan pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában kerül megállapításra.
 2. A települési létfenntartási támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.


Települési gyógyszertámogatás

6. §

(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadásaira tekintettel időszakosan létfenntartási gonddal küzd és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül       élő esetében a 200%-ot nem haladja meg.

 (2)  A települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani a képviselő-testülethez.

(3)   A települési gyógyszertámogatás családonként egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani, összege alkalmanként az igazolt gyógyszerköltség összege, legfeljebb azonban 6.000.-Ft


Települési temetési támogatás

7. §

 (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként         megállapított önkormányzati segély jogosultja az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte.

(2)   A települési temetési támogatás összege: 15. 000,-Ft.

       A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000.-Ft.

(3) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(4)   A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(5) Amennyiben a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik – rendkívüli méltánylást érdemlő esetben -, a támogatás a temetés költségeinek  kifizetésére előre is adható. Ebben az esetben a kérelmezőnek a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül kell a temetési számla utólagos becsatolásával elszámolnia.

(6) Amennyiben a kérelmező az utólagos elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az Szt. 17. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni

Települési nyugdíjas támogatás

8.§

(1) A Képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben előirányzott összegben – a hatvankét évet betöltött lakosok részére települési karácsonyi támogatást nyújt

(2) Települési karácsonyi támogatásra jogosult minden radostyáni lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a hatvankettedik életévét betölti.

(3) Jogosultság szempontjából radostyáni lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Radostyánban lakóhelyet létesítenek

(4)   A támogatás pénzbeli vagy természetbeni (élelmiszer, utalvány) formájában nyújtható.

(5) A támogatás összegéről és formájáról a képviselő-testület határozattal dönt.


.                                                Települési karácsonyi támogatás


9.§

 1. A Képviselő-testület - hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül - a karácsonyi ünnepek előtt a háztartásonként települési karácsonyi támogatást biztosít.
 2.  A támogatás pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában nyújtható.
 3. A Képviselő- testület a támogatás összegéről és formájáról határozattal dönt.

Köztemetés

10. §

(1) A Szt. 48.§-a szerint köztemetésről a polgármester gondoskodik.

 (2) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítése alól a részben vagy egészben mentesítheti a kötelezettet.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások

11. §

 Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított alapszolgáltatások:

       a.)   étkeztetés

       b.)   házi segítségnyújtás

       c.)   családsegítés

Étkeztetés

12. §


(1) Az önkormányzat az étkeztetést a Pitypalatty Területfejlesztési és egyéb Szolgáltató   

      Kft. Által működtetett konyhán keresztül biztosítja.

 (2) A kérelmeket a Kft. élelmezésvezetője bírálja el.

 (3) Az étkezési térítési díj: 266,-FT. A térítési díj az ÁFA és a rezsi költség összegét nem tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

13. §


Az Szt. 63. §- ában meghatározott házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 

Családsegítés

14.   §


Az Szt. 64.§-ában meghatározott családsegítést az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 

 IV. Fejezet

Záró rendelkezések 

15. §

(1) Ez a rendelet a 2015. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(2)   Ezen rendeletet az Szt. és végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt kell alkalmazni. 

(3)        Hatályát veszti szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(III. 03.) önkormányzati rendelet.

Kelemen József                                                                                  Varga Vincéné

polgármester                                                                                        jegyző