Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2018. 06. 30- 2022. 07. 14 14:00

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásáról

2018.06.30.

Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § - ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezés

1. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Radostyán község Önkormányzatának közművelődési feladatait, formáit, azok ellátásának módját és mértékét, finanszírozásának alapelveit.

2. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítani törekszik Radostyán község polgárainak jogát ahhoz, hogy:

a) igénybe vegyék az Önkormányzat közművelődési szolgáltatásait,

b) műveltségüket és készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, művelődési jogaik, művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.

(2) Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása.

c) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

d) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

e) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

f) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,

e) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

f) a művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

A rendelet hatálya

3. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,

b) az önkormányzat mindenkori közművelődési intézményeire, közösségi színtereire, továbbá ezek fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira,

c) e rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más módon támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire,

d) a képviselő-testületre és szerveire

Alapelvek

4. § (1) Közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) Mindenkinek joga, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.

(3) A művelődési jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; e jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

5. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása terén az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:

1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

2. a közösségi és a társadalmi részvétel fejlesztése,

3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

6. a tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége ellátása során díjmentes szolgáltatásokat is biztosít.

6. § Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése, munkanélküliek számára képzési lehetőségekről széleskörű információ-gyűjtés és átadás, igényfelmérés,

b) aktuális témákról szellemi és vitafórum kínálata.

7. § A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) Radostyán község környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele,

b) a helyi információk cseréje,

c) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,

d) helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése,

e) kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, ismertté tétele.

8. § Az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása,

b) színházi előadásokról, hangversenyekről, kiállításokról tájékoztatás,

c) hagyományőrző közösségek támogatása,

d) helyi ünnepek, világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele,

e) kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a lehetőségek felkutatása

9. § Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége támogatása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) amatőr művészeti csoportok támogatása,

b) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók méltatása, alkotásaik közismertté tétele.

10. § A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

A civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozásra fórumok szervezésének segítése.

11. § A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása,

b) kapcsolat építése a közművelődés megyei szervezeteivel,

c) testvér-települési kapcsolat létesítése esetén kulturális együttműködés a testvértelepülés közművelődési intézményeivel, szervezeteivel.

12. § A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődési tevékenység gyakorlásához a célnak megfelelő, esztétikus környezet és megfelelő infrastruktúra biztosítása,

b) az adott tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása.

13. § Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) információk gyűjtése és közismertté tétele a településen kínált művelődési lehetőségekről,

b) a település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése,

c) a megyei napilap szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése,

d) lakossági hirdetésekhez közösségi színtér biztosítása,

e) jeles napokon sokadalmak szervezése,

Az önkormányzat közművelődési intézménye

14. § Az Önkormányzat e rendeletben szabályozott feladatai ellátása érdekében közösségi színteret működtet.

15. § Az Önkormányzat közösségi színtérként működteti a Művelődési Ház (3776 Radostyán, Ady E. u. 4.) Radostyán belterület 208 Hrsz- ú ingatlanát.

16. § Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik helyi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, helyiséget biztosít részükre a Művelődési Ház épületében. Együttműködik az önszerveződő közösségekkel

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

17. § A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a közművelődési szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat

18. § (1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(2) . Az önkormányzat közművelődési intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai beszámoló és - szükség esetén - szakértői vélemény alapján látja el.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

19. § Az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja e rendeletben megfogalmazott feladatainak, az alapintézmény fenntartásához szükséges forrásokat. Ezen források lehetnek az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, elkülönített állami pénzalapokból és a pályázati úton elnyerhető támogatás

20. § Az Önkormányzat a közművelődési célú tevékenységet folytatókat pénzügyi támogatásban részesítheti. E tevékenység azonban nem veszélyeztetheti az e rendeletben meghatározott feladatok megvalósulását.

A közművelődési megállapodás

21. § Az Önkormányzat a törvényben, valamint e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.

Záró rendelkezések

22. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete.