Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2019. 11. 15- 2020. 10. 06

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. A rendelet hatálya

  2. Az Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatást biztosít annak a személynek, aki Radostyán községben lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

2. Értelmező rendelkezések

2.§ A rendelet alkalmazásában háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti háztartás.

3. A támogatás feltételei

3.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 320 %-át egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, nem haladja meg.

2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására;

ab) időskorúak járadékára;

b) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

d) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves,

e) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

f) a közmunka programban résztvevő személy;

g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy. 

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(4) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, kivéve azon háztartásokat, melyben több család él, bizonyíthatóan külön háztartást vezetve.
 Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 (5) A háztartásonként juttatható szociális célú tűzifa mennyiségét – az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyisége és a beérkezett kérelmek ismeretében - úgy kell meghatározni, hogy az háztartásonként a 2 m3 -t nem haladhatja meg.


4.§ (1) A rendelet 3. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tüzelőanyag támogatás

a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 1 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


4. A támogatás igénylésének menete


5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell:

a.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3) A támogatás iránti kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségén nyújtható be 2019. december 18. napjáig. A határidő jogvesztő.

(3) A kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal dönt.

(4) Radostyán Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult az átvételi elismervény aláírásával igazolja.


6. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 5. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el kell utasítani.


5. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 


       Rácz János                                                                                        Varga Vincéné

      polgármester                                                                                             jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. november 14.