Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

a fiatal házasok lakáshoz jutás támogatásáról

Hatályos: 2016. 02. 26- 2016. 11. 17

Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja, hogy Radostyán Község Önkormányzata rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.


2. §


 (1) A rendelet hatálya Radostyán község közigazgatási területén történő első lakás építésére vagy vásárlására terjed ki.


(2) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.


(3) E rendelet alkalmazásában

 1. lakás: emberi tartózkodás céljára szolgáló, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontja szerinti épület.
 2. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti cím.

c.      fiatal házas: az a házaspár, melynek egyik tagja a támogatási igény benyújtásakor még nem  töltötte be a 40. életévét

d.     közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés   

      1. pontjában foglaltak szerint


A támogatás tárgya


3. §


(1) A támogatás a lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.


(2) Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tárgyévi költségvetésben megállapított lakáshoz jutás támogatása pénzeszköze terhére, e rendeletben fennálló feltételek fennállása esetén, kérelemre támogatást nyújthat.

Támogatásra jogosultak köre


4. §

(1) Radostyán község Önkormányzat Képviselő-testülete a (2) bekezdésben foglalt

feltételek fennállása esetén lakáshoz jutási támogatásában részesíti a kérelmezőket.


(2) A kérelmezők abban az esetben részesíthetőek támogatásban, ha:

a) a kérelem benyújtásának időpontjában  a kérelmezők közül legalább az egyik fél a 40. életévet nem töltötte be, és

b) a kérelmezők sem együttesen, sem külön- külön nem rendelkeznek, illetve korábban

sem rendelkeztek önálló lakástulajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is volt beköltözhető lakásra nézve tulajdonjoguk, használati-, vagy bérleti joguk, és

c) a kérelmező pár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kapott.


(3)Kérelmező akkor részesíthető támogatásban, ha a vásárlással vagy építéssel érintett ingatlanon harmadik személynek nem keletkezik használati, haszonélvezeti vagy özvegyi joga.

(4)A házastársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a támogatással érintett ingatlanon a tulajdoni illetőségük kizárólagos.

(5)Építés esetén a támogatás akkor is adható, ha a telek a házastársak egyikének tulajdona, de az azon építendő lakás mindkettőjük közös tulajdonát képezi.


5. §


(1)Lakás vásárlása esetén akkor nyújtható támogatás, ha


a)a lakás állaga alapján legalább 20 évig fenntartható,

b)per, teher és igénymentes,

c)beköltözhető,

d)tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.


(2)A támogatás mindkét házas fél nevére kerül megállapításra, azok közös és egyetemleges felelőssége mellett.


6. §


Nem jogosult támogatásra az igénylő, ha

 1. ha a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt eredményezne,
 2. ha az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.


A támogatás mértéke


7. §


(1) A támogatás összege 200.000 forint.


(2) A támogatás folyósítása

a) lakásépítés esetén, az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély)kiadása után,

b) lakás vásárlás esetén, az ügyvéd általi ellenjegyzéssel ellátott adásvételi szerződés kiadása után történhet.


Az eljárás rendje


8. §


(1) A támogatás iránti kérelmet (1. melléklet) a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségén, formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:

 1. vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1éven belül,
 2. építés esetén a jogerős használatba vételi engedély keltétől számított 1 éven belül.


(2) A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

 1. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,
 2. építés esetén a jogerős építési engedélyt.


(3) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.


(4) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt


A támogatás visszafizetésének szabályai

9. §


(1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

 1. a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,
 2. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a hatósági igazolás(engedély)kiadása keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Radostyán község területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre,
 3. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a jogerős építési engedély keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül nem házastársa, vagy gyermeke részére ajándékozza el.


(2) A képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.


Záró rendelkezés


10. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyfél számára előnyösebb.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 4/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

Kelemen József                                                                                           Varga Vincéné

 polgármester                                                                                                               jegyzőKihirdetve: 2016. 02. 25.