Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 02 - 2017. 12. 30

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1. §. (1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2017. évi költségvetésének

  1. kiadási főösszege:
  2. bevételi főösszege:

68.700.000,- Ft,

68.700.000,- Ft.

 (2) Radostyán Község Önkormányzata 2017. évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2016. évi pénzmaradvány 21.158.519.-Ft-ban kerül igénybevételre működési célra.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt -  és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.


2. §. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.


3. §. A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.


4. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert a pénzügyi tervben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a rendelet 1.§-ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(3) A költségvetési szerv az adott évi bérelőirányzatot csak az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból származó bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetéssel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik.5. §. Az önkormányzat a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal útján folyamatosan gondoskodik az intézmények pénzellátásáról.


6. §. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2016 évre nem kerültek tervezésre.


7. §. A képviselő-testület általános tartalékot 6.134.000.-Ft összegben állapít meg. Amennyiben a 2017. évben beadott pályázatok kedvező elbírálásban részesülnek, önkormányzatunk az önrész fedezetét kívánja ezen összegből finanszírozni.

8. §. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem tervez.


9. §. A képviselő-testület döntése alapján 2009. évtől a közvetett támogatások kedvezményét megszüntette, így közvetett támogatással érintett tevékenységek nem kerültek a költségvetésbe.

10 (1) A képviselő-testület a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/fő/év keretösszegű cafatéria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.


11.§. A képviselő-testület az éves létszámkeretet elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12.§. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei az 4. számú mellékletben mutatja ki.


13. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig kell alkalmazni.

Kelemen József

                     polgármester

Varga Vincéné

jegyző
Kihirdetés napja: 2017. március 01.