Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2022. 05. 31

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

2021.10.29.

Újpest Oltástámogatási Rendszeréről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódóan, önként vállalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) létrehozza Újpest Oltástámogatási Rendszerét (a továbbiakban: ÚOR). Az ÚOR keretén belül az Önkormányzat utófinanszírozással támogatást nyújt

a) a meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás, és

b) a rotavírus

elleni védőoltáshoz annak a törvényes képviselőnek, akinek gyermeke - ideértve a gyám gyámsága alatt álló gyermeket is - 2020. január 1-jén, vagy azt követően született és a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen ott él, valamint a gyermek legalább egyik törvényes képviselője a gyermek születését megelőzően három hónapja az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él.

2. § (1) Az ÚOR keretében nyújtható támogatás összege az

a) 1. § a) pontjában meghatározott betegség elleni védőoltás esetében összesen 22.000 Ft,

b) az 1. § b) pontjában meghatározott betegség elleni védőoltás esetében összesen 6.000 Ft,

amelyre az a törvényes képviselő jogosult, aki igazolja, hogy gyermeke a több oltást magába foglaló sorozat esetén a teljes oltás-sorozatot megkapta.

(2) Azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat - kiemelt támogatásként - a 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások esetében a teljes oltás-sorozat árának megfelelő összeget megtéríti.

3. § (1) Az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások önkormányzati támogatása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője személyesen, vagy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) címére postai úton, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény által szabályozott elektronikus úton nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának,

b) a gyermek, valamint az 1. §-ban foglalt feltételnek megfelelő szülője lakcímet igazoló okiratainak és

c) a gyermek oltási igazolásának, valamint

d) amennyiben a kérelmet a 2. § (2) bekezdés alapján nyújtják be, az a)-c) pontban foglalt dokumentumok mellett az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások megvásárlását igazoló számlák

másolatát.

(2) Az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások önkormányzati támogatása iránti kérelmet az Önkormányzat honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

4. § (1)2 Az 1. § a) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 24 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § a) pontjában meghatározott védőoltásból három dózis beadásra került.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 6 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásból kettő dózis beadásra került.

(3)3

5. § (1) Az ÚOR keretében nyújtható támogatásra való jogosultságról a 3. §-ban meghatározott kérelem benyújtását követően a Képviselő-testület - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, vagy törvény a hatáskör átruházását kizárja - által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az Önkormányzat, mint adatkezelő az ÚOR keretében nyújtható ellátásra való jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátások biztosítása (kifizetése), valamint jogszabályban meghatározott nyilvántartásvezetési kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 18. § szerinti, kiemelten a jelen Rendeletben meghatározott jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó, valamint az érintettekkel való kapcsolattartásra szolgáló személyes adatokat. Az adatok megismerésére - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag az adatkezelési cél teljesítéséhez kapcsolódó ügyviteli folyamatokat ellátó, adatkezelő nevében eljáró személyek, vagy az Adatkezelő tevékenységének ellenőrzését végző hatósági jogkörben eljáró személyek jogosultak. A személyes adatok megőrzési ideje a Szoc. tv. 23. §-ában meghatározott megőrzési idővel egyezően a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év. A részletes adatkezelési tájékoztatónak a rendelet hatálybalépéséig történő elkészítéséről, valamint a kérelmezőknek való rendelkezésre bocsátásáról a jegyző gondoskodik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)4

(3)5

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. október 30. napján.

Dr. Dallos Andrea

jegyző

1

Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 45/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § a), b)

2

Módosította: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §. Lásd: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. §.

3

Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 6. § (3) a). Hatálytalan: 2021. IV. 1-től.

4

Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 6. § (3) b). Hatálytalan: 2021. IV. 1-től.

5

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12–12/B. § alapján. Hatálytalan: 2021. IV. 2-től.