Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

Hatályos: 2015. 01. 21

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(I. 20.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzített feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §   A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szerveire, az Önkormányzat által támogatásban részesített és a támogatást nyújtó magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

I.

Államháztartáson kívüli források átadása

2. § (1) Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés saját bevételeinek terhére, kérelem alapján államháztartáson kívüli támogatást nyújthat. A támogatás nyújtás nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását.

    (2) A támogatásról támogatási szerződést kell kötni, mely tartalmazza legalább a támogatott nevét azonosító adatait, a támogatás célját és összegét, a támogatás folyósításának rendjét, a támogatással való elszámolás módját és határidejét.

    (3)   Nem nyújtható támogatás annak, aki a korábban kapott támogatással határidőre nem számolt el, vagy nem a célnak megfelelően használta fel a támogatást.

   (4)   Az Önkormányzat a támogatással átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni.

3. § (1) A támogatási igényre vonatkozó kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1.  támogatást igénylő neve, lakcíme/székhelye, adóazonosító jele/adószáma,
  2.  támogatási igény összegszerű megjelölése,
  3.  támogatás célja,
  4. támogatást igénylő nyilatkozata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ában előírt követelményeknek való megfelelésről. 

       (2)  A kérelmek döntésre való előkészítésének feladatait a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltsége látja el.

 (3)     A Képviselő-testület a benyújtott, hiánytalan kérelmekről, azok befogadását követő soros ülésén hoz döntést.

 (4)   A Képviselő-testület döntése tartalmazza a támogatott nevét, azonosító adatait, a támogatás célját és összegét, a támogatás folyósításának ütemezését, az elszámolás módját, határidejét.

 (5)    A Képviselő-testület támogató döntése alapján a támogatási szerződés aláírására a polgármester jogosult.

II.

Államháztartáson kívüli források átvétele

4. §      Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához államháztartáson kívüli forrásokat vehetnek át.

5. § (1) A felhasználási kötöttség vagy elszámolási kötelezettség mellett felajánlott államháztartáson kívüli támogatások elfogadásáról a támogatási feltételek és a támogatási szerződés tervezet ismeretében a Képviselő-testület hoz döntést.

           (2) Az önkormányzat költségvetési szervei részére történő támogatási felajánlások esetében a költségvetési szerv vezetője a Képviselő-testületet tájékoztatja a támogatás összegéről, a támogatás céljáról, az elszámolási kötelezettségekről és a támogatási felajánlás egyéb lényeges körülményeiről.

           (3) Az önkormányzat számára történő felajánlások esetében a döntés előkészítést a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltsége végzi.

           (4) A támogatási szerződés aláírására önkormányzatra vonatkozóan a polgármester, költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult.

6. § (1) A felhasználási kötöttség és elszámolási kötelezettség nélkül felajánlott, államháztartáson kívüli támogatások - kivéve az alapítványi forrás –  elfogadásáról az önkormányzatra vonatkozóan a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője hoz döntést.

       (2) Az államháztartáson kívülről átvett forrásokról a döntést hozó a Képviselő-testületet tájékoztatja.

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.  §             Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelemen József                                                                        Varga Vincéné

 polgármester                                                                                     jegyzőKihirdetés napja: 2015. január 20.