Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 11. 05- 2016. 07. 31

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §- ában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

I. Fejezet

Általános rendelkezések 

 1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet területi hatálya Radostyán község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott, a rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületek (utcák, utak, terek) mellett elhelyezkedő ingatlanokra terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlantulajdonosnak minősülnek (a továbbiakban: ingatlantulajdonos). 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 

                        

 1. A közszolgáltatás tartalma


2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a)      az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására,

b)      az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente kétszer történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására,

c)      az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.


 1. A közszolgáltató és a lerakóhely megnevezése


3. § (1) Radostyán község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató: a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. (a továbbiakban: közszolgáltató). 

(2) Parasznya község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező települési hulladékot a közszolgáltató a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum lerakóhelyre (Sajókaza, 082/15 hrsz.) szállítja. 


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása 

 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. § (1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a közszolgáltató Parasznya Község Önkormányzatával egyeztetve határozza meg, amely szerint a közszolgáltató:

a)      hetente egy alkalommal pénteki napon végzi a gyűjtőedénybe gyűjtött települési hulladék begyűjtését és elszállítását,

b)      az elkülönített gyűjtést szolgáló gyűjtősziget konténereinek ürítéséről folyamatosan gondoskodik,

c)     évente egy alkalommal előre egyeztetett időpontban lomtalanítást végez. 

(2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató, a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal – Parasznya Község Önkormányzat által-, hirdetmény útján köteles értesíteni az ingatlantulajdonost. 

(3) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására alkalmas, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített-díjfizetés ellenében rendelkezésre bocsátott-gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására alkalmas gyűjtőedény beszerzése az ingatlantulajdonos kötelessége.


 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. § (1) A közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. 

(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal végzi. A gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javítására vagy új edényzet biztosítására a közszolgáltató köteles. 

(3) Az ürítésből eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a területszennyezés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

(4) Amennyiben a közszolgáltató tevékenységét meghatározott időpontban elvégezni nem tudja, e tényről Parasznya Község Önkormányzatát értesíti és az elmaradt közszolgáltatást vele egyeztetett időpontban pótolja. 


 1. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. § (1)  Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

      Az ingatlantulajdonosnak a települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezésétől számított 8 napon belül, írásban a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) köteles bejelenteni és meg kell jelölnie egyben az ingatlanon lakók számát is. 

(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.

A gyűjtőedényeket és a nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető helyre elhelyezni.

A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat és a nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre. 

(4) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítéskor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedény, a nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont települési hulladék nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely a gyűjtőedényben összetömörödött vagy befagyott vagy, a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt használhatóvá tenni. 

(6) Az üdülőingatlan tulajdonosa és az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa részére a közszolgáltatás egész évben biztosított a 9. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

(7) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.


 1. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


7. §   A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a)      a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait,

b)      a szerződés tárgyát,

c)      a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d)     a teljesítés helyét,

e)      a gyűjtőedények típusát és darabszámát,

f)       a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

g)      a felek jogait és kötelezettségeit,

h)      a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

i)        a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit. 


 1. A személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések


8. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

(2) Parasznya Község Önkormányzat a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény megállapítása és a közszolgáltatási díj beszedése érdekében jogosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatok kezelésére. 


 1. A közszolgáltatás díja


9.§  (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosnak havonta közszolgáltatás díjat kell fizetni.

 (2) A közszolgáltatás díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának szorzata.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Községi Önkormányzat részére közvetlenül köteles megfizetni.

 (4) Mentesül a közszolgáltatási díj arányos részének megtérítése alól az, aki az ingatlant megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja.

      Az erre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonosnak írásban kell bejelenteni a Hivatalban, annak kezdete előtt 15 nappal. Az írásbeli bejelentés teljes naptári hónapra szólhat. 

(5) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be az ingatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles a Hivatalban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat, meg kell fizetni. 


III. Fejezet 

 1. Záró rendelkezések


10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a település szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával összefüggő tevékenységről szóló 9/2010. (XII. 09.) önkormányzati rendelet.
    Kelemen József                                                          Varga Vincéné

       polgármester                                                            jegyző Kihirdetés napja: 2013. november 04.

 1. melléklet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ELLÁTOTT KÖZTERÜLETEK


Sorszám

Közterület neve

Jellege

1.

Ady Endre

utca

2

Akác

utca

3

József Attila

utca

4.

Kossuth

utca

5.

Petőfi

utca

6.

Rákóczi Ferenc

utca

7.

Szederjes

utca

8.

Táncsics

utca