Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 03. 04- 2015. 02. 28

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében,  a 37/A. § (3) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

  1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

2. Általános eljárási szabályok 

2.§ (1) Valamennyi kérelmet a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségén kell benyújtani, az e célra rendszeresített igénylőlapon, az Szt. a végrehatási rendeletei és e rendelet által megjelölt nyomtatványok kitöltésével.

 (2)  Kérelmező köteles a kérelméhez mellékelni:

a)      minden ellátási formához jövedelemnyilatkozatot, az abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát, 

b)      egyes ellátási formákhoz – amelyet az Szt. és e rendelet vagyonhoz köt – vagyonnyilatkozatot, 

c)      méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításához a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályiról szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletét és a 10. sz. melléklet szerinti háziorvosi igazolást. 

d)      étkeztetésre való jogosultság megállapításához az Szt. 62.§ (1) b, c, d, pontja esetében orvosi igazolást. 

(3)   Amennyiben a kérelem hiányos, az előírt mellékleteket a kérelmező a hivatal felszólítására nyolc napon belül pótolhatja. 

(4)   A pénzbeli támogatások kifizetése postai úton, folyószámlára utalással, vagy házi pénztári kifizetés útján történik.

(5) Sürgősség esetén – ha az igénylő ételkörülményei az azonnali segítséget indokolják – házipénztárból történik a kifizetés.

3. Hatáskör átruházása

3.§ A Képviselő-testület hatáskörét az önkormányzati segély tekintetében a polgármesterre ruházza azokban az esetekben, amikor az önkormányzati segély kérelem, az elhunyt személy elemetettetésének költségeihez való hozzájárulás rendkívüli ok következtében fennálló segély kérelem megállapítására irányul.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

4. Aktív korúak ellátása 

4. § (1) A Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Családsegítő Szolgálattal. 

    (2)       Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: 

a)       a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a  Családsegítő Szolgálatot, és kérelmezni a nyilvántartásba vételét, 

b)       a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programban való részvételről írásban megállapodást kötni,

c)    a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni,

d)  a Családsegítő Szolgálatnál a beilleszkedést segítő programban meghatározott időben, illetve időközönként megjelenni.  

(3) A Családsegítő Szolgálat a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megjelent személyt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt.

 (4)   A beilleszkedést segítő programok típusai:

a)    munkaképesség javító programok: munkára és pályára állítási, pályaorientációs csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok,

b)    egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek,

c)         közösségi szakmai programok,

d)    csoportfoglalkozások: önismereti, önsegítő, rehabilitációs, reintegrációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning,

e)    Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógia, pszichológiai, rehabilitációs. 

(5)               Az együttműködés megszegésének esetei:

            A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a (2) bekezdés a) vagy b) vagy c) vagy d) pontjában foglaltakat nem teljesíti.

 5.  Önkormányzati segély 

5. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-t, egyedül élő esetében a 180%-ot nem haladja meg.

 (2) Önkormányzati segély különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg:

a)         betegség,

b)          haláleset,

c)          elemi kár bekövetkezése,

d)          válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

e)          a gyermek fogadásának előkészítése,

f)          nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának

           előkészítése,

g)          gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

h)          iskoláztatás biztosítása,

j)          gyermek hátrányos helyzete

k)          egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. 

(3) Az önkormányzati segély családonként egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg, az alkalmanként adható összege legalább 2.000,- Ft forint, legfeljebb 15. 000,-forint. 

(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély jogosultja az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150. 000,-Ft. 

(5) Az önkormányzati segély iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával.

6. Köztemetés

6. § A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb szertartás szerint kell eljárni. A közköltségen történő eltemettetésről a polgármester rendelkezik

7. Közgyógyellátás 

7 §     (1) Közgyógyellátásra jogosult méltányossági alapon az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(2) A méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem ügyében a jegyző dönt.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

8. Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások

 8. §  Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított alapszolgáltatások:

a.)          étkeztetés

b.)          házi segítségnyújtás

c.)          családsegítés

d.)         jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e.)          támogató szolgáltatás

9. Étkeztetés

9 § (1) Az önkormányzat az étkeztetést a Pitypalatty Területfejlesztési és egyéb Szolgáltató   

          Kft. Által működtetett konyhán keresztül biztosítja.

      (2) A kérelmeket a Kft. élelmezésvezetője bírálja el.

      (3) Az étkezési térítési díj: 266,-FT. A térítési díj az ÁFA és a rezsi költség összegét nem   

            tartalmazza.

10. Házi segítségnyújtás

10. § Az Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 

11. Családsegítés

 11.   § Az Szt. 64.§-ában meghatározott családsegítést az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 


12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

12.   § Az Szt. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.  

13. Támogató szolgáltatás 

13.   § Az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatást az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 

IV. Fejezet

14. Záró rendelkezések 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

 (2)  Ezen rendeletet az Szt. és végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt kell alkalmazni. 

(3)  Hatályát veszti

a) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet,  

b) a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011.(VI. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, 3.§-a, 4.§-a, 5. § -a.Kelemen József                                                                                  Varga Vincéné

polgármester                                                                                          jegyző  Kihirdetés napja:  2014. III. 03