Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 12- 2019. 04. 13

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2), 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2), valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelei el:


1. § A településkép védelméről szóló 8/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) az alábbi alcímmel és 8/A. §-al egészül ki:


„Helyi védelem meghatározása


8/A. §A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti érték jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.”


2. § Az Ör. az alábbi alcímmel és 8/B. §-al egészül ki:


„Helyi védelem alatt álló érték fenntartása


8/B. § (1) Helyi védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége.

A helyi védett értékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat.

(2) A helyi védett értékek rendeltetésszerű használatáról, valamint szükségessé váló felújításáról annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek költségei a tulajdonost terhelik.

(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a helyi védett érték állagának, állapotának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában a rendeltetés szerinti használatra kötelezheti a használót.”


3. § Az Ör. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Főépületek, építmények tetőszerkezete nem fedhetők és nem újíthatók fel azbeszt tartalmú hullámpala, műanyag hullámlemez, valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával.

(2) Lakóépületen trapézlemez kizárólag a teljes épületre vonatkoztatott építészeti koncepció elemeként alkalmazható.”

4. § Az Ör. 16. §(2)-(3) bekezdés bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Beépítésre szánt területen főépületen és közterületről látható melléképületen a tető fedésére, felújítására bitumenes lemez, bitumenes hullámlemez, műanyag hullámlemez, azbeszt tartalmú hullámpala nem alkalmazható.

(3) Beépítésre nem szánt területen a tető és előtető fedésére, felújítására bitumenes zsindely, bitumenes lemez, bitumenes hullámlemez, azbeszt tartalmú hullámpala nem alkalmazható.


5. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

       (2) Az Ör. a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 3. számú melléklettel egészül ki.         Kelemen József sk.                                                     Varga Vincéné sk.

             polgármester                                                                     jegyző                                                                                                                                                    


Kihirdetve: 2019. április 11.                                                                                               Varga Vincéné

                                                                                                      jegyző