Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2021. 02. 01

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

E rendelet hatálya Damak község közigazgatási területén házasságot kötő személyekre, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2.§

E rendelet alkalmazásában


a) hivatali helyiség: Damak Közösségi Ház, Damak, Dózsa György út 1. szám alatti helyisége, hivatali munkaidő: Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott Edelény Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje;


b) többletszolgáltatás: házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása.

3. §


(1)   Az e rendeletben meghatározott díjat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) házipénztárába vagy bankszámlájára kell befizetni.


(2)   Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül a befizetett díjat a hivatal házipénztárában átveheti.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés


4.§


(1)   Házasságkötés - munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül hétfőn, kedden és csütörtökön naponta 16:00 órától 19:00 óráig, szerdán 17:00 órától 19:00 óráig, pénteken 13:00 órától 19:00 óráig és szombaton 10:00 órától 19:00 óráig terjedő időszakban tartható.


(2)   A hivatali helyiségen kívüli vagy munkaidőn túl történő házasságkötést az 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell kérelmezni a házasságkötésre vonatkozó bejelentkezéskor. A kérelmeket írásban vagy elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.


(3)   A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség rendelkezésére áll.


(4)   Hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.


(5)   A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 15.000 Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni.


(6)   Házasságkötés hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 15.000 Ft + Áfa díjat kell fizetni.

3. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a közreműködő anyakönyvvezető díjazása


5. §


(1)   A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötés közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem szabadidő kiadását kéri - anyakönyvi eseményenként 8.000 Ft térítés illeti meg.


(2)   A 4. § (5) és (6) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségügyi állapot miatt előzetes engedély alapján adható mentesség.


(3)   Az (1) bekezdés szerinti díjazás havonta egy összegben kerül kifizetésre.

4. Záró rendelkezések

6.§


(1)   Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.


(2)   Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 4/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet.
          Dr. Vártás József                                             Tóth Szabolcs Balázs

                     jegyző                                                             polgármester


Kihirdetési záradék:


Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30. napján kihirdetésre került.


Damak, 2020. június 30.                                                                                Dr. Vártás József

                                                                                          jegyző