Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 13

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2020. évi költségvetésének

  1. kiadási főösszege:
  2. bevételi főösszege:

103.677.000,- Ft,

103.677.000,- Ft.

 (2) Radostyán Község Önkormányzata 2020. évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2019. évi pénzmaradvány 54.143.289.-Ft-ban kerül igénybevételre működési célra.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt - és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.

2. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert a pénzügyi tervben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a rendelet 1.§-ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(3) A költségvetési szerv az adott évi bérelőirányzatot csak az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból származó bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetéssel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(5) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

5. § Az önkormányzat a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal útján folyamatosan gondoskodik az intézmények pénzellátásáról.

6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaival, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez. A Magyar Faluprogramban tervezett pályázati bevételekkel nem terveztünk.

7. §. A képviselő-testület általános tartalékot nem állapít meg

8. §. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem tervez.

9. §. A képviselő-testület döntése alapján 2009. évtől a közvetett támogatások kedvezményét megszüntette, így közvetett támogatással érintett tevékenységek nem kerültek a költségvetésbe

10.§ A képviselő-testület a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/fő/év keretösszegű cafatéria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

11.§. A képviselő-testület az éves létszámkeretet elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételeit a 4. számú mellékletben mutatja ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rácz János

                     polgármesterVarga Vincéné

jegyző


Kihirdetés napja: 2020. március 12.