Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26- 2023. 07. 05

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről1

2016.02.26.

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege:
b) bevételi főösszege:

94.067.000,- Ft,
94.067.000,- Ft.

(2) Radostyán Község Önkormányzata 2016. évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A 2015. évi pénzmaradvány 16.002.882.-Ft-ban kerül igénybevételre működési célra.
(4) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt - és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.

2. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert a pénzügyi tervben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a rendelet 1. §-ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(3) A költségvetési szerv az adott évi bérelőirányzatot csak az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból származó bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetéssel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(5) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

5. § Az önkormányzat a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal útján folyamatosan gondoskodik az intézmények pénzellátásáról.

6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évre nem kerültek tervezésre

7. § A képviselő-testület általános tartalékot 12.094.000.-Ft összegben állapít meg. Amennyiben a 2016. évben beadott pályázatok kedvező elbírálásban részesülnek, önkormányzatunk az önrész fedezetét kívánja ezen összegből finanszírozni.

8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem tervez.

9. § A képviselő-testület döntése alapján 2009. évtől a közvetett támogatások kedvezményét megszüntette, így közvetett támogatással érintett tevékenységek nem kerültek a költségvetésbe

10. § (1) A képviselő-testület a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/fő/év keretösszegű cafetéria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

11. § A képviselő-testület az éves létszámkeretet elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei az 4. mellékletben mutatja ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 6. napjával.