Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 26

Radostyán Község Önkormányzata képviselő-testületének
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Radostyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről


Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2015. évi költségvetésének

a)kiadási főösszege:

b)bevételi főösszege:

89.695.000,- Ft,

89.695.000,- Ft.

 (2) Radostyán Község Önkormányzata 2015. évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2014. évi pénzmaradvány 15.971.000.-Ft-ban kerül igénybevételre működési célra.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt - és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.

2. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert a pénzügyi tervben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a rendelet 1.§ -ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(3) A költségvetési szerv az adott évi bérelőirányzatot csak az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból származó bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetéssel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(5) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

5. § Az önkormányzat a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal útján folyamatosan gondoskodik az intézmények pénzellátásáról.

6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015 évre nem kerültek tervezésre

7. §. A képviselő-testület általános tartalékot 4.162.000.-Ft összegben állapít meg. Amennyiben a 2015 évben beadott pályázatok kedvező elbírálásban részesülnek, önkormányzatunk  az önrész fedezetét  kívánja ezen összegből finanszírozni.

8. §. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem tervez.

9. §. A képviselő-testület döntése alapján 2009. évtől a közvetett támogatások kedvezményét megszüntette, így közvetett támogatással érintett tevékenységek nem kerültek a költségvetésbe.

10 (1) A képviselő-testület a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/fő/év keretösszegű cafatéria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

11.§. A képviselő-testület az éves létszámkeretet elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei az 4. számú mellékletben mutatja ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelemen József

                     polgármester


Varga Vincéné

jegyző
Kihirdetés napja: 2015. II. 26.