Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 11

Radostyán Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Radostyán község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

a)  83 890 301- Ft összes bevétellel,

b)   67 907 563.- Ft összes kiadással,

c)   61 991 110.- Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2019. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő 67 907 563.- Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből                           

aa) személyi juttatás                                                                               25 492 597.-

   ab) munkáltatói járulékok                                                                         4 367 160.-,

   ac) dologi kiadások                                                                                20 423 657.-

ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                3 170 154.-

ae) pénzeszköz átadás                                                                              6 554 381.-

ebből előző évi elszámolások                                                                        40 905.-

ebből államháztartáson belülre átadott                                                     6 183 476.-

b) államháztartási előleg visszafizetés                                                        860 775.-

d) felhalmozás jellegű kiadás                                                                   7 899 614.-


(3) Az önkormányzat 2019. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:


(a) A 2019. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(b) Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(c) Az önkormányzat 2019. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(d) Az önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.


3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


      

        Rácz János                                                  Varga Vincéné                 

       polgármester                                                        jegyző