Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (III.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 27- 2022. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (III.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1

2020.06.27.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

334.435 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

500.453 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

166.018 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 166.018 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

303.738

29.725

972

334.435

aa)

működési költségvetési bevételét

250.629

21.636

972

273.237

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

219.127

8.089

0

227.216

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

424.601

33.543

42.309

500.453

ba)

működési költségvetési kiadását

216.695

33.416

41.434

291.545

személyi jellegű kiadások

17.143

5.925

11.474

34.542

munkaadókat terhelő járulékok

3.386

705

2.389

6.480

dologi jellegű kiadások

95.326

11.051

2.728

109.105

támogatásértékű működési kiadások

12.457

0

24.573

37.030

működési célú pénzeszköz átadás

67.034

14.075

270

81.379

előző évi állami támogatás visszafizetés

12.727

0

0

12.727

ellátottak pénzbeli juttatásai

3.550

1.660

0

5.210

működési kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

5.072

0

0

5.072

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

207.906

127

875

208.908

beruházások előirányzata

28.342

127

875

29.344

felújítások előirányzata

101.193

0

0

101.193

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

78.371

0

0

78.371

c)

költségvetési hiányát

166.018

Ebből: Kötelező feladat hiány

120.863

Önként vállalt feladat hiány

3.818

Államigazgatási feladat hiány

41.337

ca)

működési költségvetési hiányát

18.308

Ebből: Kötelező feladat többlet

33.934

Önként vállalt feladat hiány

11.780

Államigazgatási feladat hiány

40.462

cb)

felhalmozási költségvetési többletét

18.308

Ebből: Kötelező feladat többlet

11.221

Önként vállalt feladat többlet

7.962

Államigazgatási feladat hiány

875

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

166.018

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

166.018

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 5.250.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2019. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.
(3) A képviselő-testület a képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

20. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2019.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2019.évi költségvetés

Sor- szám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

424 601

33 543

42 309

500 453

469 756

29 725

972

500 453

3

0

1

4

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

424 601

33 543

42 309

500 453

469 756

29 725

972

500 453

3

0

1

4

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

166018

0

166018

3

Összesen

166018

0

166018

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2019.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Intézményi működési bevételek

25986

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

138637

87000

89300

90100

Önk.működési költségvetési támogatása

77320

60500

58000

59000

Támogatásértékű működési bevétel

28412

10000

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

50

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

569

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Állami tám. Megelőlegezés

2263

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

273237

177500

177300

179100

Személyi juttatások

34542

25000

25000

25000

Munkaadót terhelő járulékok

6480

6000

6000

6000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

109105

55000

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

37030

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

81379

30000

29594

30000

Ellátottak pb.juttatásai

5210

14000

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

12727

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

5072

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

291545

160000

159594

160000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

38000

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

23108

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Önk.felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

90

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

166018

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

227216

45206

45000

40000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

29344

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

101193

40000

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

78371

7706

7706

4100

Felhalmozási célú kiadások összesen:

208908

62706

62706

59100

Önkorm.bevétel összesen:

500453

222706

222300

219100

Önkorm.kiadás összesen:

500453

222706

222300

219100

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

166 018

28

28

Működési hiány

18 308

29

29

Felhalmozási hiány

147 710

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

334 435

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

417 010

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

166 018

35

35

Működési hiány

18 308

36

36

Felhalmozási hiány

147 710

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

166 018

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

166 018

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

500 453

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

500 453

45

Működési célú bevételek összesen

273 237

45

Működési célú kiadások összesen

291 545

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

227 216

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

208 908

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2019.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

151 369

16 086

0

167 455

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

151 369

16 086

0

167 455

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

138 637

0

0

138 637

6

Helyi adók

134 037

0

0

134 037

7

- Építményadó

41 376

41 376

8

- Telekadó

31 768

31 768

9

- Kommunális adó

6 756

6 756

10

- Iparűzési adó

30 452

30 452

11

- Idegenforgalmi adó

18 670

18 670

12

- Pótlék, bírság

5 015

5 015

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

19

0

0

19

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

15

- Talajterhelési díj

19

19

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

17

Átengedett központi adók

4 581

0

0

4 581

18

- Gépjárműadó

4 581

4 581

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

12 732

16 086

0

28 818

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

12 732

16 086

0

28 818

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

10 469

13 857

24 326

- Támogatási kölcsön visszatérülés

569

569

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 660

1 660

23

- Állami támogatás megelőlegezés

2 263

0

2 263

A

B

C

D

E

2019.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

24

II. Támogatások

77 320

0

0

77 320

25

Önkormányzat támogatásai

77 320

0

0

77 320

26

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

77 320

0

0

77 320

27

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 481

52 481

28

-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

8 499

8 499

29

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 196

2 196

30

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 144

14 144

31

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38 000

90

0

38 090

32

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

38 000

90

0

38 090

33

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

38 000

0

0

38 000

34

- Ingatlan értékesítés

38 000

38 000

35

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

36

- Gép, berendezés értékesítés

0

37

Osztalék

0

38

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

39

Lakáshitel visszafizetés

90

90

41

IV. Támogatás értékű bevétel

37 049

13 499

972

51 520

42

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

44

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

45

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

46

- Egyéb önkormányzattól

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

48

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

A

B

C

D

E

2019.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

49

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

37 049

13 499

972

51 520

50

Támogatásértékű működési bevétel

21 940

5 500

972

28 412

51

- Többcélú kistérségi társulástól

0

52

- Egyéb önkormányzattól

972

972

53

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

16 327

16 327

54

- Társadalombiztosítási alapoktól

5 613

5 613

55

- Elkülönített állami pénzalaptól

5 500

5 500

56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

15 109

7 999

0

23 108

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

1 144

1 144

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

13 965

13 965

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program

7 999

7 999

60

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

50

0

50

61

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

50

0

50

62

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

50

0

50

63

- Háztartástól átvett pénz

0

64

- civil szervezettől átvett pénz

50

50

65

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

66

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

67

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

68

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

69

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2019.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

216 695

33 416

41 434

291 545

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

216 695

33 416

41 434

291 545

10

- Személyi juttatás

17 143

5 925

11 474

34 542

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 386

705

2 389

6 480

12

- Dologi kiadás

95 326

11 051

2 728

109 105

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 550

1 660

5 210

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

12 727

12 727

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

79 491

14 075

24 843

118 409

16

- Általános tartalék

5 072

5 072

17

II. Felhalmozási költségvetés

207 906

127

875

208 908

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2019.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

21

Önkormányzati beruházási kiadás

25 294

127

875

26 296

22

Önkormányzati felújítási kiadások

10 334

10 334

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

3 048

3 048

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

90 859

90 859

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

28

Céltartalék

78 371

78 371

29

Fejlesztési hitel kamata

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

207 906

127

875

208 908

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

424 601

33 543

42 309

500 453

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

424 601

33 543

42 309

500 453

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

12 732

215 957

22 339

0

0

251 028

38 000

14 710

166 018

218 728

469 756

3

Önként vállalt feladatok

16 086

5 500

50

0

21 636

90

7 999

0

8 089

29 725

4

Államigazgatási feladatok

972

0

0

972

0

972

5

Összesen

28 818

215 957

28 811

50

0

273 636

38 090

22 709

0

166 018

226 817

500 453

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

12 732

215 957

22 339

0

0

251 028

38 000

14 710

0

166 018

218 728

469 756

8

Önként vállalt feladatok

16 086

0

5 500

50

0

21 636

90

7 999

0

0

8 089

29 725

9

Államigazgatási feladatok

0

0

972

0

0

972

0

0

0

0

0

972

10

Összesen

28 818

215 957

28 811

50

0

273 636

38 090

22 709

0

166 018

226 817

500 453

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felham. tartalék

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

17 143

3 386

95 326

5 072

3 550

92 218

216 695

101 193

28 342

78 371

207 906

424 601

3

Önként vállalt feladatok

5 925

705

11 051

1 660

14 075

33 416

0

127

127

33 543

4

Államigazgatási feladatok

11 474

2 389

2 728

24 843

41 434

875

875

42 309

5

Összesen

34 542

6 480

109 105

5 072

5 210

131 136

291 545

101 193

29 344

78 371

0

208 908

500 453

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

17 143

3 386

95 326

5 072

3 550

92 218

216 695

101 193

28 342

78 371

0

207 906

424 601

8

Önként vállalt feladatok

5 925

705

11 051

0

1 660

14 075

33 416

0

127

0

0

127

33 543

9

Államigazgatási feladatok

11 474

2 389

2 728

0

0

24 843

41 434

0

875

0

0

875

42 309

10

Összesen

34 542

6 480

109 105

5 072

5 210

131 136

291 545

101 193

29 344

78 371

0

208 908

500 453

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

1 200

1 200

2

Rendkívüli települési támogatás

700

700

3

Temetési segély települési támogatás

350

350

4

Családalapítási települési támogatás

400

400

5

Bursa Hungarica

360

360

6

Tüzifa segély

400

400

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

100

100

8

Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás)

200

200

9

Egyéb támogatás

200

200

10

Gyógyszertámogatás települési

500

500

11

Köztemetés

200

200

12

Ösztöndíj juttatás EFOP pályázat

600

600

13

Összesen

3 550

1 660

0

5 210

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

79 491

14 075

24 843

118 409

2

Támogatásértékű működési kiadás

12 457

0

24 573

37 030

3

Közös Hivatal támogatás

20 936

20 936

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 161

2 161

5

Tagdíj Marcali kistérség

119

119

6

Orvosi ügyelet társulási díj

972

972

7

Hatósági igazgatás támogatás

190

190

8

Család és gyermekjóléti szolgálat

179

179

9

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

16

16

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

8 300

8 300

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

12

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ előző évi elszámolás

927

927

13

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

3 130

3 130

14

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

67 034

14 075

270

81 379

15

Polgármesteri támogatási keret

270

270

16

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

53 967

53 967

17

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

500

500

18

Polgárőrség támogatás

450

450

19

Katasztrófavédelem támogatás

75

75

20

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

21

TÖOSZ tagdíj

30

30

22

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

50

50

23

Mozdulj Balaton Társulás

100

100

24

Vöröskereszt támogatás

200

200

25

Berényi települések tagdíj

30

30

26

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

50

50

27

Plébániahivatal támogatás

500

500

28

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

29

Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány

50

50

30

Vasutas Települések Szövetsége

15

15

31

Nyugdíjas Klub támogatás

760

760

32

B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás

500

500

33

Borút Egyesület tagdíj

15

15

34

Egyéb támogatás

50

50

35

Balatonszentgyörgyi Iskolaszék Alapítvány támogatás

50

50

36

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

37

Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 500

4 500

38

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

39

Testvértelepülés támogatás

200

200

40

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

1 300

1 300

41

Sport Egyesület támogatás

4 600

4 600

42

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás, továbbutalás DV-nek

12 567

43

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

79 491

14 075

24 843

118 409

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

43

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

45

0

0

0

46

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

47

0

48

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

79 491

14 075

24 843

118 409

49

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

51

0

52

Mindösszesen:

79 491

14 075

24 843

118 409

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

28 342

127

875

29 344

2

Parti sétány beruházás

14 214

14 214

3

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester, képviselők

875

875

4

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás

254

254

5

Márványtábla díszpolgárok

500

500

6

Játékok beszerzése óvoda

2 900

2 900

7

Kis értékű tárgyi eszköz háziorvos

207

127

334

8

Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés

3 048

3 048

9

Kis értékű tárgyi eszköz védőnő

231

231

10

Könyvtári polcok

254

254

11

Fitnesz park építés, gép beszerzés VP pályázat

5 000

5 000

12

Óvoda bútor csere, konyhai felszerelés vásárlás

1 734

1 734

13

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

28 342

127

875

29 344

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

101 193

0

0

101 193

2

Parti sétány felújítás

0

0

3

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

4

Önkormányzati hivatal épület felújítás

27 968

27 968

5

Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás

40 177

40 177

6

Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás

22 714

22 714

7

Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program

7 794

7 794

8

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

101 193

0

0

101 193

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat

28 429

28 429

0

0

1 448

26 981

0

2

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1 pályázat

29 054

27 910

1 144

0

0

29 054

0

3

Óvoda fejlestés TOP-1.4.1 pályázat

43 425

43 425

0

0

4 907

41 573

0

4

Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 pályázat

4 315

2 153

2 162

0

0

4 315

0

5

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

3 251

3 251

0

0

160

3 091

0

6

Összesen:

108 474

105 168

3 306

0

6 515

105 014

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

6

-Kötelező feladatok

1

0

1

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

1

2

10

-Kötelező feladatok

1

1

2

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

1

4

14

-Kötelező feladatok

2

1

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

5

5

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

5

5

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

5

5

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

138 637

0

0

138 637

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

10 469

15 517

0

25 986

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

77 320

0

0

77 320

6

Támogatás értékű bevétel

21 940

5 500

972

28 412

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

50

0

50

8

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

569

0

569

9

Állami támogatás megelőlegezés

2 263

0

0

2 263

10

Pénzmaradvány

0

0

0

0

11

Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)

250 629

21 636

972

273 237

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

211 623

33 416

41 434

286 473

15

Általános tartalék

5 072

0

0

5 072

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen: (13+…+16)

216 695

33 416

41 434

291 545

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38 000

0

0

38 000

20

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

15 109

7 999

0

23 108

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

90

0

90

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

25

Pénzmaradvány

166 018

0

0

166 018

26

Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+25)

219 127

8 089

0

227 216

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

25 294

127

875

26 296

29

Felújítási kiadások

10 334

0

0

10 334

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Céltartalék

78 371

0

0

78 371

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

93 907

93 907

36

Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+35)

207 906

127

875

208 908

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

2026. dec.31.

2027. dec.31.

2028. dec.31.

2029. dec.31.

2030. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-szám

Feladat

2019. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési tartalék

5 072

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

5 072

4

Céltartalék

5

Felhalmozási tartalék

78 371

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

78 371

7

Tartalékok összesen:

83 443

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2019.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

390

490

29590

21615

2290

3460

17169

5290

32715

53550

591

32742

199892

2

Átvett pénzeszköz

797

617

1589

12208

852

1032

852

1996

852

20849

3425

8854

53923

3

Önkormányzati támogatás

7391

4927

6127

5327

4927

5326

4927

4927

6227

20691

4927

4896

80620

4

Előző havi záró pénz

166018

158692

106563

121549

131759

97909

63778

46857

32315

46262

28740

4730

166018

5

Bevételek összesen:

174596

164726

143869

160699

139828

107727

86726

59070

72109

141352

37683

51222

500453

Kiadások

6

Működési kiadások

15904

17986

19039

28876

24911

15981

25155

18255

19118

64806

14953

21489

286473

7

Felújítási kiadások

0

40177

0

0

16754

27968

0

8500

0

0

0

7794

101193

8

Fejlesztési kiadások

0

0

3281

64

254

0

14714

0

3048

6988

0

995

29344

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

3681

40818

18000

20944

83443

10

Kiadások összesen:

15904

58163

22320

28940

41919

43949

39869

26755

25847

112612

32953

51222

500453

11

Egyenleg

158692

106563

121549

131759

97909

63778

46857

32315

46262

28740

4730

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2019.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

10471

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

8671

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

1800

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

119740

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

119740

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

14000

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

60300

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

26700

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

5740

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

13000

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

3300

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

3300

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

133511

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

116471

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.