Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2015. 04. 01- 2018. 06. 28

Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásáról


Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1.§ E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei szerint meghatározza Radostyán község közművelődési feladatait, törekvéseit, megalapozza a fejlesztés lehetőségeit.

2.§ Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása.

c) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

d) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

e) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

f) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,

e) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

  

Alapelvek


3.§ (1) Közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) Mindenkinek joga, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.

(3) A művelődési jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; e jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. 


A rendelet hatálya


4.§ E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,

b) az önkormányzat mindenkori közművelődési intézményeire, közösségi színtereire, továbbá ezek fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira,

c) e rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más módon támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire,

d) a képviselő-testületre és szerveire.


Az Önkormányzat közművelődési feladatai


5.§. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

6.§ Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése, munkanélküliek számára képzési lehetőségekről széleskörű információ-gyűjtés és átadás, igényfelmérés,

b) aktuális témákról szellemi és vitafórum kínálata.

7.§ A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) Radostyán község környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele,

b) a helyi információk cseréje,

c) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,

d) helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése,

e) kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, ismertté tétele.

8.§ Az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása,

b) színházi előadásokról, hangversenyekről, kiállításokról tájékoztatás,

c) hagyományőrző közösségek támogatása,

d) helyi ünnepek, világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele,

e) kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a lehetőségek felkutatása.

9.§ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége támogatása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) amatőr művészeti csoportok támogatása,

b) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók méltatása, alkotásaik közismertté tétele.

10.§ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

A civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozásra fórumok szervezésének segítése.

11.§ A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása,

b) kapcsolat építése a közművelődés megyei szervezeteivel,

c) testvér-települési kapcsolat létesítése esetén kulturális együttműködés a testvértelepülés közművelődési intézményeivel, szervezeteivel.

12.§ A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődési tevékenység gyakorlásához a célnak megfelelő, esztétikus környezet és megfelelő infrastruktúra biztosítása,

b) az adott tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása.

13.§ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) információk gyűjtése és közismertté tétele a településen kínált művelődési lehetőségekről,

b) a település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése,

c) a megyei napilap szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése,

d) lakossági hirdetésekhez közösségi színtér biztosítása,

e) jeles napokon sokadalmak szervezése,


Az önkormányzat közművelődési intézménye


14.§ Az Önkormányzat e rendeletben szabályozott feladatai ellátása érdekében közösségi színteret működtet.

15.§ Az Önkormányzat közösségi színtérként működteti a Művelődési Ház (3776 Radostyán, Ady E. u.  4.) Radostyán belterület 208 Hrsz- ú ingatlanát.

16. § (1) Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik helyi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, helyiséget biztosít részükre a Művelődési Ház épületében. Együttműködik az önszerveződő közösségekkel


A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


17.§ A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a közművelődési szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat

18.§ (1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(2). Az önkormányzat közművelődési intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai beszámoló és - szükség esetén - szakértői vélemény alapján látja el.


A közművelődési tevékenység finanszírozása


19. § Az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja e rendeletben megfogalmazott feladatainak, az alapintézmény fenntartásához szükséges forrásokat. Ezen források lehetnek az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, központosított előirányzatokból származó bevétel, elkülönített állami pénzalapokból és a pályázati úton elnyerhető támogatás

20.§ Az Önkormányzat a közművelődési célú tevékenységet folytatókat pénzügyi támogatásban részesítheti. E tevékenység azonban nem veszélyeztetheti az e rendeletben meghatározott feladatok megvalósulását.


A közművelődési megállapodás


21.§ Az Önkormányzat a törvényben, valamint e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.


Záró rendelkezések


22.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. Kelemen József                                                                                          Varga Vincéné

polgármester                                                                                                      jegyző

                               

      

Kihirdetve: 2015. III. 31.