Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

a) 157.598.545.- Ft összes bevétellel,

b) 119.435.714.- Ft összes kiadással,

c)   43.020.652.- Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2018. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő 119.435.714.- Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből                            62.039.574.-

aa) személyi juttatás                                                                               28. 504. 921.-

   ab) munkáltatói járulékok                                                                        4. 443. 718.-,

   ac) dologi kiadások                                                                              19. 525. 979.-

ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                  4. 277. 051.-

ae) pénzeszköz átadás                                                                              4. 393. 186.-

ebből előző évi elszámolások                                                                           32. 972.-

ebből államháztartáson belülre átadott                                                          4. 240. 314.-

b) államháztartási előleg visszafizetés                                                              842. 719.-

d) felhalmozás jellegű kiadás                                                                      57. 396. 140.-


(4) Az önkormányzat 2018. évi kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:


(a) A 2018. évi pénzforgalom elszámolását a 3. melléklet tartalmazza.

(b) Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(c) Az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(d) Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet tartalmazza.

(g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. melléklet tartalmazza.

(h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.

(i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


       Varga Vincéné                                                                       Kelemen József

                 jegyző                                                                               polgármester


Kihirdetve: 2019. május 29. 15.30 órakor