Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2014. 12. 04- 2015. 03. 30

 


Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről


Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:


I. A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a

szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Radostyán község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre.


II. A támogatás feltétele


2. §

(1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz 85. 500 Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, azaz 99. 750 Ft-ot, /

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására;

ab) időskorúak járadékára;

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;

ad) lakásfenntartási támogatásra jogosult személy

b) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

d) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

e) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

f) a közmunka programban résztvevő személy;

g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy. 

(3) Az igényléseket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.(5) A szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(6) A háztartásonként juttatható szociális célú tűzifa mennyiségét – az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyisége és a beérkezett kérelmek ismeretében - úgy kell meghatározni, hogy az háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja meg.


3. §


Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy,

  1. aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt egy évben engedéllyel fakitermelést végzett,
  2. aki olyan ingatlanban él, mely tűzifával nem fűthető.
  3. akinek az önkormányzat felé fennálló tartozása van,
  4. aki tulajdon elleni jogsértő tevékenységet folytat,
  5. aki az áramot szabálytalanul vételezi.


III. A támogatás igénylésének menete


4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.


(2) A kérelmeket 2014.december 17. napjáig lehet a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségéhez benyújtani.


(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2014. december 19. napjáig. dönt.


 (4) A tűzifa  jogosult részére történő kiszállításáról a polgármester gondoskodik.


 (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §


A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el kell utasítani.


IV. Záró rendelkezés


6 §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.


   Kelemen József                                                                                Varga Vincéné

      polgármester                                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetésre került:


2014. december 03.