Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 12- 2023. 03. 14

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól1

2017.06.12.

Radostyán Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Jelen rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településarculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága.

(2) E rendelet hatálya Radostyán közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök dokumentumaira (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat) valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekre (Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv) valamint a dokumentumok kidolgozása, módosítása során az eljárásában közreműködő partnerekre és a véleményezés szabályaira terjed ki.

(3) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek:

1. a készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,

2. a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,

3. a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, intézmény,

4. a település területén működő elismert egyház.

A partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2. §

1. Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. függelékének táblázata tartalmazza.
2. Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A. § (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.
3. A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A. § (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.
4. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.
5. Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

3. § (1) Javaslatot, véleményt írásos formában az Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségén (3776 Radostyán, Rákóczi F. u. 40.), elektronikusan a polg.hiv.radostyan@parisat.hu email címen, a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva

a) az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 napon,

b) a véleményezési szakaszban 30 napon,

c) az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül,

d) a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás tervkészítési időszakában 8 napon belül,

e) a településarculati kézikönyv és a településképi rendelet esetében 15 napon belül lehet benyújtani.

(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

(3) A partner a 2. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban kifejtheti előzetes javaslatait a kidolgozás alatt lévő dokumentummal kapcsolatban.

(4) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban az (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további – azaz a véleményezési- szakaszban nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek lehet tekinteni.

(5) A partner a véleményezési szakaszban az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét.

(6) Valamennyi vélemény az adott ügy iratanyagának részét képezi, és azokat a polgármester az önkormányzati főépítész felé továbbítja.

(7) Valamennyi beérkezett véleményt – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4. § (1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész a tervező közreműködésével - javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A főépítészi válaszokról a képviselő-testület a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott határozatával egyidejűleg dönt.

(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök

5. § Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz, valamint az elkészült településarculati kézikönyv és településképi rendelet az elfogadástól számított 15 napon belül nyomtatott formában kifüggesztésre kerül a Radostyán Község Önkormányzat Hivatalában, és felkerül www.radostyan.hu honlapra.

Zárórendelkezés

6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. függelék a 6/2017. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez


ELJÁRÁS TÍPUSA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
MÓDJA

ELFOGADÁS ELŐTTI VÉLEMÉNYEZÉS MÓDJA
(MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS)

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
készítése

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
módosítása

-

- közterületi hirdetőfelület
vagy
- önkormányzati honlap,

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)készítése, módosítása

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

Településképi Rendeletkészítése, módosítása


Településrendezési Eszközök
(TRE)

- Településszerkezeti Terv (TSZT),
- Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)

teljes eljárás

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

- közterületi hirdetőfelület,
- helyi lap,
- önkormányzati honlap,
- lakossági fórum,

egyszerűsített eljárás
--

tárgyalásos eljárás
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagy
Képviselő-testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánított
területen megvalósítandó beruházás érdekében

tárgyalásos eljárás
kihirdetett vészhelyzet esetén

- közterületi hirdetőfelület
vagy
- önkormányzati honlap

1

Az önkormányzati rendeletet a Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 15. napjával.