Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 21- 2016. 10. 21

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: R) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(4) A települési létfenntartási támogatás családonként egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal lehet megállapítani, összege legalább 3000,- Ft, de nem haladhatja meg az 50.000,-Ft-ot”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lépő ügyben is alkalmazni kell.
Kelemen József                                                                         Varga Vincéné

polgármester                                                                                   jegyző  Kihirdetve: 2016. X. 20