Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2017. 11. 24- 2018. 03. 30

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet célja, hatálya


1. §

 Az Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatást biztosít annak a személynek, aki Radostyán községben lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


2. Értelmező rendelkezések

2.§


A rendelet alkalmazásában háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti háztartás.

3. A támogatás feltétele


3. §


(1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-át, azaz 91. 200,- Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 370%-át, azaz 105. 450,- Ft-ot,

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására;

ab) időskorúak járadékára;

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;

ad) lakásfenntartási támogatásra jogosult személy

b) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

d) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves,

e) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

f) a közmunka programban résztvevő személy;

g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy. 

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(4) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

(5) A szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(6) A háztartásonként juttatható szociális célú tűzifa mennyiségét – az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyisége és a beérkezett kérelmek ismeretében - úgy kell meghatározni, hogy az háztartásonként az 2 m3-t nem haladhatja meg.


4. §


Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy,

a)aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt egy évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) aki olyan ingatlanban él, mely tűzifával nem fűthető.


4. A támogatás igénylésének menete


5. §


   (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.

(2) A támogatás iránti kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségén nyújtható be 2017. december 15. napjáig. A határidő jogvesztő.

(3) A kérelemről Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt.

(4) Radostyán Község Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

       (5) A tűzifa átvételét a jogosult az átvételi elismervény aláírásával igazolja.


6. §


A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el kell utasítani.


5. Záró rendelkezés


7. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát veszti.

      (2) Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 9/2016. (XI. 18.) önkormányzati

        rendelet.

   Kelemen József                                                                                Varga Vincéné

      polgármester                                                                                             jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2017.november 23.