Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XII.6.) önkormányzati rendelete

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások természetbeni juttatásának helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 12. 07

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások természetbeni támogatásával összefüggő 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban foglaltak szerint természetbeni támogatást nyújt.


 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a személy jogosult, aki Damak községben életvitelszerűen él, és az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.


(3) A támogatás háztartásonként egy fő részére állapítható meg annak a személynek, aki 2018. október 15-ig igénybejelentést nyújtott be Damak Község Önkormányzatához. Az igénybejelentésben megjelölt fűtési mód nem módosítható.


2.§


A jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzésére az eljárás során helyszíni vizsgálat végezhető. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő a támogatás igénybevételére nem volt jogosult és eljárása rosszhiszemű volt, az önkormányzat szabálysértési eljárást kezdeményez.


3.§


(1) A jogosult részére Damak Község Önkormányzata - a rendelet 1. mellékletét képező minta szerinti – utalványt állít ki 12.000.- Ft összegről. Az utalvány kiállításának határideje 2019.01.31. napja.


(2) Az utalvány kizárólag tüzelőanyag vásárlására jogosít, amelyet a kijelölt tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezetnél lehet felhasználni. A gazdálkodó szervezet kijelöléséről a polgármester 2019.01.31. napjáig gondoskodik. A kijelölt gazdálkodó szervezet megnevezését és elérhetőségét az (1) bekezdésben meghatározott utalványon fel kell tüntetni.


(3) Damak község Önkormányzatának Képviselőtestülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások természetbeni támogatásának megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költsége a támogatásban részesülő háztartást terheli.


(5) A tüzelőanyag átvételének határideje 2019. december 15. napja.


4.§


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 2019. december 31.én hatályát veszti.

                                                Baranyay Barnabás                                        Fodor Szilvia

                                                  polgármester                                                      jegyző

Mellékletek