Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 16- 2019. 01. 16

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ .


 A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: R) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

               

 „(2)   A települési temetési támogatás összege:             30. 000,-Ft.

       A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300. 000.-Ft.”

2. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

                                       

Kelemen József                                                                            Varga Vincéné

      polgármester                                                                                   jegyző
Kihirdetés napja: 2019. január 15.