Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 09. 20 - 2020. 05. 31

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet célja, általános rendelkezések


(1) Az Önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül – ún. szociális célú – tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Damak községben életvitelszerűen él, az általa lakott – a helyi népesség-nyilvántartásban egyedi házszámmal nyilvántartásba vett - lakás (lakóház) fűtését fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel biztosítja és az e rendeletben szabályozott további jogosultsági feltételeknek megfelel.


(2) A szociális célú tűzifa támogatás csak természetbeni ellátás formájában állapítható meg és folyósítható.


(3) A természetbeni ellátás keretében jogosultanként biztosítható tűzifa mennyisége legfeljebb 5 m³.


(4) Amennyiben a támogatásban részesített személy a részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a részére biztosított természetbeni juttatás ellenértékét, valamint a kiszállítás költségét 30 napon belül megtéríteni


2.§


A támogatás feltételei


(1) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásának időpontjában


a)aSzoc.tv. szerinti

aa) aktív korúak ellátására

ab) időskorúak járadékára

ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult, valamint


b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


c) 80 év feletti személy,


d)  aktív korúak ellátására jogosult jelenleg közfoglalkoztatott személy,


e) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevelő személy,


f) akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 350%-át nem haladja meg (99.750.-Ft).


(2) A támogatási kérelmek elbírálásakor az (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti kérelmező részére támogatás csak akkor állapítható meg, ha az (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelő valamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még nem merült ki.


(3) Damaki lakóhellyel és egyidejűleg tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartás tagjaként vehető figyelembe, ahol – nyilatkozata szerint - életvitelszerűen él.


(4) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra (lakóházra) csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(5) A jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


3.§


A támogatás igénylésének menete, az ellátás megállapítása


(1) A kérelmet a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatalban az e célra rendszeresített – a rendelet 1. mellékletét képező - nyomtatványon lehet benyújtani. A benyújtás határideje 2020. január 15.


(2) Az igényléshez szükséges formanyomtatványt az Önkormányzati Hivatal az igénylők rendelkezésére bocsájtja.


(3) Damak község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


(4) A polgármester a beérkezett támogatási kérelmekről soron kívül, legkésőbb 2020. január 25. napjáig dönt.


(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. §

A támogatás forrása


A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség és az önerő összege.A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


5.§


Záró rendelkezések


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. május 31. napján hatályát veszti.                            Baranyay Barnabás                                                          dr. Fodor Szilvia

                              polgármester                                                                    jegyző
Mellékletek