Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról szóló 11/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A talajterhelési díjról szóló 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


 „1.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon, és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50463086-10002584 számú talajterhelési díj beszedési számlára.”


2.§ Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Vártás József                                Tóth Szabolcs Balázs

                  jegyző                                              polgármester


Kihirdetési záradék:


Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint a Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december 9. napján kihirdetésre került.


Damak, 2020. december 9.Dr. Vártás József

                                                                                                      jegyző