Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete

A közterület filmforgatási célú hasznosításáról

Hatályos: 2013. 09. 20

Szerkesztés...

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelete

A közterület filmforgatási célú hasznosításárólDamak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.2.§


 1. A filmforgatás célú közterület használattal összefüggő Mgtv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
 2. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az 1. melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.
 4. Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
 5. A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.3.§


 1. A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
 2. Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
 3. A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.
 4. A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.4.§


 1. A település központjában a közterület használat nem haladhatja meg a 150m² területet.
 2. Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


 1. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


 1. Ha az Mgtv. Szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.5.§

Ez a rendelet kihirdetése napján hatályba.Damak, 2013. szeptember 19.


   Baranyay Barnabás                                                  Eperjesi Józsefné

                              polgármester                                                               aljegyzőA kihirdetés napja: 2013. szeptember 19.

                                       Némethné Fodor Szilvia

                                       jegyző megbízásából:

                                                                                                          Eperjesi Józsefné

                                                                                                                aljegyzőMellékletek