Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 12 - 2016. 02. 12

Damak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A Szervezeti és Működési Szabályzatról  szóló  6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 37.§ b) pontja helyére a következő rendelkezés lép:


„b) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás a Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosított.”


2.§


Az R. a következő 38./A. §.-al egészül ki:


„38/A. § A képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkcióit a rendelet 4 . függeléke  szerint állapítja meg.”
3.§


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az R. 39.§ (1) bekezdésének b) pontja.

                                     Baranyay Barnabás                                       Némethné Fodor Szilvia

polgármester                                                                          jegyző

Mellékletek