Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.18.)

A helyi népszavazásról és helyi népi kezdeményezésről

Hatályos: 2013. 12. 18 - 2014. 09. 30

1. A helyi népszavazás


1. §


(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:


a) az Ötv. 47. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy és szervezet,


b) a település választópolgárainak legalább 25 %-a.


(2) Az (1) b) pontjában meghatározott esetben a választópolgárok számát a kezdeményezés benyújtása napján a személyiadat- és lacímnyilvántartó rendszerben szereplő összes választópolgár számához kell viszonyítani.


(3) A polgármester a helyi népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést (aláírásgyűjtő íveket) a beérkezéstől számított 3 napon belül átadja a helyi választási bizottságnak.

2. A helyi népi kezdeményezés


2.§(1) A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárai legalább 10 %-ának indítványa szükséges.


(2) Egyebekben a helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

3. Eljárási és egyéb rendelkezések


3.§


(1) E rendelet alkalmazása során helyben szokásos módon történő közzétételnek minősül Kelevíz község honlapján (www.keleviz.hu) és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségének (8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45.) hirdetőtábláján történő közzététel.


(2) A helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés lebonyolításával kapcsolatos költségek az önkormányzat költségvetését terhelik.

4. Záró rendelkezések


4.§


(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő- testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 6/1992.(X. 10.) önkormányzati rendelete.