Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 07. 07

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


103 961 237,- Ft bevétellel, és 103 961 237,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                              87 410 842,- Ft

    - működési célú támogatások áh.-on belülről                     71 611 703,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          4 143 970,- Ft

    - működési bevételek                                                            6 241 445,- Ft

- működési célú átvett pénzeszköz                                            10 000,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                      5 403 724,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                          86 388 946,- Ft

- a személyi juttatások                                                         36 788 988,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      6 253 718,- Ft

- dologi kiadások                                                                  23 502 602,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 2 146 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          12 547 090,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                        5 150 548,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                           16 550 395,- Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      305 000,- Ft

- felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről                  16 245 395,- Ft.


  • a felhalmozási célú kiadást                                                            17 572 291,- Ft

- beruházások                                                                      11 187 291,- Ft

- felújítások                                                                            6 385 000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 8. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[5] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2017. február 14.

                                                                                          


         Vargáné Balatincz Krisztina                                                             Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2017. február 15.                                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. április 19.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. augusztus 09.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. november 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2018. július 06.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző

[1]

Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 20. napjától.

[2]

A 9/2017. (VIII.09.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 10. napjától.

[3]

A 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

[4]

A 3/2018. (VII.06.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. július 07. napjától.

[5]

A 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.