Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.14.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 10. 04 - 2019. 05. 23

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


95 284 866,- Ft bevétellel, és 95 284 866,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                          67 769 593,- Ft

    - működési bevételek                                                             3 385 563,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           5 250 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       21 515 732,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        31 662 500,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                            5 000,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                       5 950 798,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                           34 403 130,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                       6 747 000,- Ft

- dologi kiadás                                                                      15 938 450,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 1 610 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            6 114 876,- Ft

- általános tartalék                                                                     945 035,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                        5 251 485,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételek                                                                   27 515 273,- Ft

- felhalmozási célú tám. áh-on belülről                                 27 211 075,- Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       304 198,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadásokat                                                                  24 274 890,- Ft

- beruházások                                                                         1 179 550,- Ft

- felújítások                                                                           23 075 000,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                            20 340,- Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat Cofog (kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 50 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 8. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2018. február 13.

                                                                                                                     Vargáné Balatincz Krisztina                                Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2018. február 14.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2018. október 03.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző[1]

Az 5/2018.(X.03.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 04. napjától.