Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 01- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

2019.05.01.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

368.258 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

466.041 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

97.783 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 97.783 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

338.917

27.309

2.032

368.258

aa)

működési költségvetési bevételét

270.915

26.207

2.032

299.154

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

68.002

1.102

0

69.104

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

383.495

39.289

43.257

466.041

ba)

működési költségvetési kiadását

240.331

39.162

42.750

322.243

személyi jellegű kiadások

13.221

11.146

11.496

35.863

munkaadókat terhelő járulékok

2.719

1.544

2.426

6.689

dologi jellegű kiadások

69.515

11.087

4.335

84.937

támogatásértékű működési kiadások

10.330

0

24.223

34.553

működési célú pénzeszköz átadás

84.045

13.735

270

98.050

előző évi állami támogatás visszafizetés

7.109

0

0

7.109

ellátottak pénzbeli juttatásai

3.605

1.650

0

5.255

működési kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

49.787

0

0

49.787

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

143.164

127

507

143.798

beruházások előirányzata

14.313

127

507

14.947

felújítások előirányzata

126.906

0

0

126.906

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

1.945

0

0

1.945

c)

költségvetési hiányát

97.783

Ebből: Kötelező feladat hiány

44.578

Önként vállalt feladat hiány

11.980

Államigazgatási feladat hiány

41.225

ca)

működési költségvetési hiányát

23.089

Ebből: Kötelező feladat többlet

30.584

Önként vállalt feladat hiány

12.955

Államigazgatási feladat hiány

40.718

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

74.694

Ebből: Kötelező feladat hiány

75.162

Önként vállalt feladat többlet

975

Államigazgatási feladat hiány

507

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

97.783

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

23.089

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

74.694

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5 Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá

III. Fejezet

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 4.800.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2018. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.
(3) A képviselő-testület a képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

20. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2018.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2018.évi költségvetés

Sorszám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

383 495

39 289

43 257

466 041

436 700

27 309

2 032

466 041

3

3

1

7

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

383 495

39 289

43 257

466 041

436 700

27 309

2 032

466 041

3

3

1

7

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

97783

0

97783

3

Összesen

97783

0

97783

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2018.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

Intézményi működési bevételek

15108

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

165297

87000

89300

90100

Önk.működési költségvetési támogatása

87754

60500

58000

59000

Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2464

Támogatásértékű működési bevétel

27882

10000

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

80

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

569

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

299154

177500

177300

179100

Személyi juttatások

35863

25000

25000

25000

Munkaadót terhelő járulékok

6689

6000

6000

6000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

84937

55000

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

34553

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

98050

30000

29594

30000

Ellátottak pb.juttatásai

5255

14000

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

7109

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

49787

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

322243

160000

159594

160000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

57824

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Önk.felhalmozási költségvetési támogatása

11230

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

50

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

97783

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

166887

45206

45000

40000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

14947

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

126906

40000

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

1945

10000

10000

6394

Felhalmozási célú kiadások összesen:

143798

65000

65000

61394

Önkorm.bevétel összesen:

466041

222706

222300

219100

Önkorm.kiadás összesen:

466041

225000

224594

221394

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

368 258

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

466 041

2

Pénzforgalmi bevételek

368 258

2

Pénzforgalmi kiadások

414 309

3

Működési célú

299 154

3

Működési célú

272 456

4

Működési bevételek

180 405

4

Személyi jellegű kiadások

35 863

5

Intézményi működési bevételek

15 108

5

Munkaadót terhelő járulékok

6 689

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

165 297

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

84 937

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

27 882

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

5 095

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5 274

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

160

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

80

10

Működési kölcsön nyújtás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

87 754

11

Támogatásértékű működési kiadás

34 553

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

569

12

Működési célú pénzeszközátadás

98 050

13

Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2 464

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

7 109

14

Felhalmozási célú

69 104

14

Felhalmozási célú

141 853

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

14 947

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

57 824

16

Felújítások

126 906

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

11 230

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

50

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

51 732

22

22

Működési célú tartalékok

49 787

23

23

Általános tartalék

49 787

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

1 945

26

26

Fejlesztési céltartalék

1 945

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2018.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

97 783

28

28

Működési hiány

23 089

29

29

Felhalmozási hiány

74 694

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

368 258

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

414 309

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

97 783

35

35

Működési hiány

23 089

36

36

Felhalmozási hiány

74 694

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

97 783

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

97 783

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

466 041

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

466 041

45

Működési célú bevételek összesen

299 154

45

Működési célú kiadások összesen

322 243

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

166 887

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

143 798

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

167 976

15 462

0

183 438

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

167 976

15 462

0

183 438

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

165 297

0

0

165 297

6

Helyi adók

160 857

0

0

160 857

7

- Építményadó

70 171

70 171

8

- Telekadó

43 888

43 888

9

- Kommunális adó

6 470

6 470

10

- Iparűzési adó

18 020

18 020

11

- Idegenforgalmi adó

16 301

16 301

12

- Pótlék, bírság

6 007

6 007

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

50

0

0

50

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

15

- Talajterhelési díj

50

50

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

17

Átengedett központi adók

4 390

0

0

4 390

18

- Gépjárműadó

4 390

4 390

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2 679

15 462

0

18 141

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2 679

15 462

0

18 141

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

215

13 883

14 098

22

- Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2 464

2 464

23

- Támogatási kölcsön visszatérülés

569

569

24

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 000

1 000

25

- Kamatbevételek

10

10

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

26

II. Támogatások

87 754

0

0

87 754

27

Önkormányzat támogatásai

87 754

0

0

87 754

28

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

87 754

0

0

87 754

29

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 213

58 213

30

-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

11 108

11 108

31

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 415

2 415

32

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

16 018

16 018

33

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 230

0

0

11 230

34

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

11 230

0

0

11 230

35

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

36

- Ingatlan értékesítés

0

37

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

38

- Gép, berendezés értékesítés

0

39

Osztalék

0

40

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

11 230

11 230

41

Lakáshitel visszafizetés

0

42

IV. Támogatás értékű bevétel

71 957

11 717

2 032

85 706

43

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

44

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

45

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

46

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

47

- Egyéb önkormányzattól

0

48

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

50

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

71 957

11 717

2 032

85 706

51

Támogatásértékű működési bevétel

15 185

10 665

2 032

27 882

52

- Többcélú kistérségi társulástól

709

709

53

- Egyéb önkormányzattól

2 067

2 032

4 099

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

7 135

7 135

55

- Társadalombiztosítási alapoktól

5 274

5 274

56

- Elkülönített állami pénzalaptól

10 665

10 665

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

56 772

1 052

0

57 824

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

56 772

56 772

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

0

1 052

1 052

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

61

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

80

0

80

62

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

80

0

80

63

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

80

0

80

64

- Háztartástól átvett pénz

0

65

- civil szervezettől átvett pénz

80

80

66

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

67

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

68

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

69

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

70

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

70

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

50

0

50

71

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

50

0

50

72

- Háztartástól átvett pénz

50

50

73

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

74

Önkormányzat költségvetési bevételei

167 976

15 512

0

183 488

75

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

167 976

15 512

0

183 488

76

VI. Pénzmaradvány

97 783

0

0

97 783

77

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

78

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

79

Önkormányzat pénzmaradványa

97 783

0

0

97 783

80

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

81

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

97 783

97 783

82

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

83

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

84

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

85

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

86

Működési célú hitel

0

0

0

0

87

BEVÉTEL ÖSSZESEN

265 759

15 512

0

281 271

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

240 331

39 162

42 750

322 243

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

240 331

39 162

42 750

322 243

10

- Személyi juttatás

13 221

11 146

11 496

35 863

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 719

1 544

2 426

6 689

12

- Dologi kiadás

69 515

11 087

4 335

84 937

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 605

1 650

5 255

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

7 109

7 109

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

94 375

13 735

24 493

132 603

16

- Általános tartalék

49 787

49 787

17

II. Felhalmozási költségvetés

143 164

127

507

143 798

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

21

Önkormányzati beruházási kiadás

11 265

127

507

11 899

22

Önkormányzati felújítási kiadások

35 999

35 999

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

3 048

0

3 048

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

90 907

90 907

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

28

Céltartalék

1 945

1 945

29

Fejlesztési hitel kamata

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

143 164

127

507

143 798

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

383 495

39 289

43 257

466 041

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

383 495

39 289

43 257

466 041

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

215

253 051

17 649

0

0

270 915

68 002

97 783

165 785

436 700

3

Önként vállalt feladatok

14 893

10 665

649

0

26 207

1 052

50

1 102

27 309

4

Államigazgatási feladatok

2 032

0

0

2 032

0

2 032

5

Összesen

15 108

253 051

30 346

649

0

299 154

0

69 054

50

97 783

166 887

466 041

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

215

253 051

17 649

0

0

270 915

0

68 002

0

97 783

165 785

436 700

8

Önként vállalt feladatok

14 893

0

10 665

649

0

26 207

0

1 052

50

0

1 102

27 309

9

Államigazgatási feladatok

0

0

2 032

0

0

2 032

0

0

0

0

0

2 032

10

Összesen

15 108

253 051

30 346

649

0

299 154

0

69 054

50

97 783

166 887

466 041

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

13221

2719

69515

49787

3605

101484

240 331

126906

14313

1945

143164

383 495

3

Önként vállalt feladatok

11 146

1 544

11 087

1 650

13 735

39 162

0

127

127

39 289

4

Államigazgatási feladatok

11 496

2 426

4 335

24 493

42 750

507

507

43 257

5

Összesen

35 863

6 689

84 937

49 787

5 255

139 712

322 243

126 906

14 947

1 945

0

143 798

466 041

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

13 221

2 719

69 515

49 787

3 605

101 484

240 331

126 906

14 313

1 945

0

143 164

383 495

8

Önként vállalt feladatok

11 146

1 544

11 087

0

1 650

13 735

39 162

0

127

0

0

127

39 289

9

Államigazgatási feladatok

11 496

2 426

4 335

0

0

24 493

42 750

0

507

0

0

507

43 257

10

Összesen

35 863

6 689

84 937

49 787

5 255

139 712

322 243

126 906

14 947

1 945

0

143 798

466 041

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

1 500

1 500

2

Rendkívüli települési támogatás

700

700

3

Temetési segély települési támogatás

300

300

4

Családalapítási települési támogatás

400

400

5

Bursa Hungarica

350

350

6

Tüzifa segély

400

400

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

100

100

8

Eseti nevelési segély (tankönyv támogatás)

200

200

9

Egyéb támogatás

200

200

10

Gyógyszertámogatás települési

450

450

11

Köztemetés

200

200

12

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

295

295

13

Ösztöndíj EFOP pályázat

160

160

14

Összesen

3 605

1 650

0

5 255

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

94 375

13 735

24 493

132 603

2

Támogatásértékű működési kiadás

10 330

0

24 223

34 553

3

Közös Hivatal támogatás

20 523

20 523

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 207

2 207

5

Tagdíj Marcali kistérség

117

117

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

93

93

7

Orvosi ügyelet társulási díj

950

950

8

Hatósági igazgatás támogatás

187

187

9

Család és gyermekjóléti szolgálat

146

146

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

8 211

8 211

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

12

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

2 019

2 019

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

84 045

13 735

270

98 050

14

Polgármesteri támogatási keret

270

270

15

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

69 920

69 920

16

Lakossági víz és csatornaszolg. állami tám. Átadás DRV-nek

12 955

12 955

17

Gyógyszertár pénz átadás szoftwer, hardver beszerzésre

120

120

18

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

500

500

19

Polgárőrség támogatás

600

600

20

Polgárőrség támogatás állami támogatásból

550

550

21

Katasztrófavédelem támogatás

75

75

22

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

23

TÖOSZ tagdíj

25

25

24

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

50

50

25

Mozdulj Balaton Társulás

100

100

26

Vöröskereszt támogatás

200

200

27

Berényi települések tagdíj

30

30

28

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

50

50

29

Plébániahivatal támogatás

1 000

1 000

30

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

31

Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány

50

50

32

Vasutas Települések Szövetsége

10

10

33

Nyugdíjas Klub támogatás

430

430

34

Borút Egyesület tagdíj

15

15

35

Egyéb támogatás

50

50

36

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

37

Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 500

4 500

38

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

39

Testvértelepülés támogatás

200

200

40

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

1 100

1 100

41

Sport Egyesület támogatás

4 700

4 700

42

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

94 375

13 735

24 493

132 603

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

43

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

45

0

0

0

46

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

47

0

48

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

94 375

13 735

24 493

132 603

49

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

51

0

52

Mindösszesen:

94 375

13 735

24 493

132 603

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

14 313

127

507

14 947

2

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester

127

127

3

Irodabútor, telefonközpont beszerzés Hivatal

380

380

4

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás

254

254

5

Számítógép háziorvos

127

127

6

Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés

3 048

3 048

7

Kis értékű tárgyi eszköz védőnő

64

64

8

Könyvtári polcok

254

254

9

Kossuth-kertaljai közút kialakításhoz földek kártérítése

675

675

10

Hétvezér utca ivóvízvezeték építés

5 258

5 258

11

Óvodai játszóeszközök beszerzése

2 900

2 900

12

Balaton utcai zebra kialakítás

1 860

1 860

13

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

14 313

127

507

14 947

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

126 906

0

0

126 906

2

Kossuth Lajos utca járda felújítás

1 270

1 270

3

Béke utcai járda felújítás EBR42 376845 pályázat

1 589

1 589

4

Béke utcai lakás felújítás

500

500

5

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

6

Önkormányzati hivatal épület felújítás

27 968

27 968

7

Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás

44 641

44 641

8

Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás

22 714

22 714

9

B.berény községi járda és út felújítás és egyéb mélyépítési munkák

25 684

25 684

10

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

126 906

0

0

126 906

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek
támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További
években

1

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat

27 718

0

27 718

0

0

27 718

0

2

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1 pályázat

29 054

0

29 054

0

0

29 054

0

3

Óvoda fejlestés TOP-1.4.1 pályázat

43 425

43 425

0

0

1 361

42 064

0

4

Összesen:

100 197

43 425

56 772

0

1 361

98 836

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat GINOP pályázat

0

3

3

6

-Kötelező feladatok

0

0

0

7

-Önként vállalt feladatok

0

3

3

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

1

2

14

-Kötelező feladatok

1

1

2

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

4

7

18

-Kötelező feladatok

2

1

3

19

-Önként vállalt feladatok

0

3

3

20

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

7

7

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

7

7

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

7

7

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

165 297

0

0

165 297

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

215

14 893

0

15 108

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

87 754

0

0

87 754

6

Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2 464

0

0

2 464

7

Támogatás értékű bevétel

15 185

10 665

2 032

27 882

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

80

0

80

9

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

569

0

569

10

Pénzmaradvány

0

0

0

0

11

Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)

270 915

26 207

2 032

299 154

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

190 544

39 162

42 750

272 456

15

Általános tartalék

49 787

0

0

49 787

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen: (13+…+16)

240 331

39 162

42 750

322 243

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

20

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

11 230

11 230

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

56 772

1 052

0

57 824

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

50

0

50

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

25

Pénzmaradvány

97 783

0

0

97 783

26

Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+25)

165 785

1 102

0

166 887

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

14 313

127

507

14 947

29

Felújítási kiadások

126 906

0

0

126 906

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Céltartalék

1 945

0

0

1 945

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

0

36

Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+35)

143 164

127

507

143 798

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2018. dec. 31.

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

2026. dec.31.

2027. dec.31.

2028. dec.31.

2029. dec.31.

1

Felhalmozási célú
hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sorszám

Feladat

2018. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési tartalék

49 787

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

49 787

4

Céltartalék

5

Felhalmozási tartalék

1 945

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

1 945

7

Tartalékok összesen:

51 732

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2018.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

450

550

33850

23675

2371

2250

17196

5350

41210

4350

651

48735

180638

2

Átvett pénzeszköz

2149

2149

33966

32335

11529

11440

568

474

768

474

474

472

96798

3

Önkormányzati támogatás

8529

5686

6686

6086

6726

5686

5686

20565

6954

6086

5686

6446

90822

4

Előző havi záró pénz

97783

95425

83961

135432

170698

162882

120708

82893

49190

70003

60282

14516

97783

5

Bevételek összesen:

108911

103810

158463

197528

191324

182258

144158

109282

98122

80913

67093

70169

466041

Kiadások

6

Működési kiadások

13486

19849

22777

24677

24378

27620

20660

35113

25071

20377

22477

15971

272456

7

Felújítási kiadások

0

0

0

2089

3810

27997

40225

22685

0

0

30100

0

126906

8

Fejlesztési kiadások

0

0

254

64

254

5933

380

0

3048

254

0

4760

14947

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

2294

0

0

0

49438

51732

10

Kiadások összesen:

13486

19849

23031

26830

28442

61550

61265

60092

28119

20631

52577

70169

466041

11

Egyenleg

95425

83961

135432

170698

162882

120708

82893

49190

70003

60282

14516

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2018.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

10471

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

8671

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

1800

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

171890

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

171890

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

16301

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

82471

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

48588

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6510

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

18020

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

4390

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

4390

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

186751

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

169711

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.