Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(VII.6.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 07 - 2018. 07. 08

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


103 961 237,- Ft bevétellel, és 103 961 237,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                         87 410 842,- Ft

    - működési célú támogatások áh.-on belülről                     71 611 703,- Ft

    - közhatalmi bevételek                                                         4 143 970,- Ft

    - működési bevételek                                                           6 241 445,- Ft

    - működési célú átvett pénzeszköz                                           10 000,- Ft

    - finanszírozási bevételek                                                    5 403 724,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                    86 388 946,- Ft

- a személyi juttatások                                                       36 788 988,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    6 253 718,- Ft

- dologi kiadások                                                                23 502 602,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                              2 146 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                       12 547 090,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                     5 150 548,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                   16 550 395,- Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                   305 000,- Ft

- felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről              16 245 395,- Ft.


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                    17 572 291,- Ft

- beruházások                                                                   11 187 291,- Ft

- felújítások                                                                         6 385 000,- Ft


állapítja meg.”2. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2018. július 05.
      Vargáné Balatincz Krisztina                                                                Hajdu Szabina

              polgármester                                                                                    jegyzőZáradék:


A rendelet 2018. július 06. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2018. július 06.
                  Hajdu Szabina

                        jegyző