Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(X.3.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 04 - 2018. 10. 05

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


95 284 866,- Ft bevétellel, és 95 284 866,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           67 769 593,- Ft

    - működési bevételek                                                             3 385 563,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           5 250 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       21 515 732,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        31 662 500,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                            5 000,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                       5 950 798,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                          34 403 130,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      6 747 000,- Ft

- dologi kiadás                                                                      15 938 450,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 1 610 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            6 114 876,- Ft

- általános tartalék                                                                     945 035,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                        5 251 485,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételek                                                                   27 515 273,- Ft

- felhalmozási célú tám. áh-on belülről                                27 211 075,- Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      304 198,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadásokat                                                                 24 274 890,- Ft

- beruházások                                                                        1 179 550,- Ft

- felújítások                                                                          23 075 000,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                            20 340,- Ft

állapítja meg.”2. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2018. október 02.
      Vargáné Balatincz Krisztina                                                                Hajdu Szabina

              polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. október 03. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2018. október 03.
                  Hajdu Szabina

                        jegyző