Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(X.3.)

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 04 - 2018. 10. 05

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következőket rendeli el:1. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet VI. Fejezete a következő 19/A. §-al egészül ki:


„19/A. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.


(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.


(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet, valamint a Közszolgáltató gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


(4) A Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet, valamint a Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


(5) A Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet az igénybe vevő személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet a kezelt adatokat megsemmisíti.


(6) A Közszolgáltató az igénybe vevő személyes adatait az általa ellátott közszolgáltatás ellátása, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A Közszolgáltató köteles megsemmisíteni az általa kezelt adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt.”2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2018. október 02.
             Vargáné Balatincz Krisztina                                                Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                 jegyző
Záradék:


A rendelet 2018. október 03. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2018. október 03.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző