Magyaregregy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete

Magyaregregy Község 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 09

Magyaregregy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Magyaregregy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).


2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 53.349.353 forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


Bevételek mindösszesen:                                                                                     53.349.353 Ft


a) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                  21.017.573 Ft


b) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                             0 Ftc) közhatalmi bevétel                                                                                            3.320.000 Ft

amelyből:

ca) helyi adók: - idegenforgalmi adó                                                                                  0 Ft

 - magánszem. komm. adója                                                          3.300.000 Ft

cb) átengedett központi adók (gépjárműadó)                                                                       0 Ft

cc) egyéb közhatalmi bevételek                                                                                  20.000 Ft


d) intézményi működési bevétel                                                                            5.390.000 Ft


e) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátásra történő

    igénybevétel                                                                                                       11.635.211 Ft


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak össze, azaz


Kiadások mindösszesen:                                                                                       53.349.353 Ft


a) működési kiadások előirányzatra                                                                    39.954.933 Ft

amelyből:

aa) személyi jellegű kiadások                                                                                 11.848.480 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          1.488.651 Ft

ac) dologi jellegű kiadások                                                                                     20.003.008 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               2.264.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                                           1.450.794 Ft

af) felújítások                                                                                                           1.000.000  Ft

ag) beruházások                                                                                                        1.900.000 Ft                                    

b) tartalék                                                                                                             13.394.420 Ft

határoz meg.

Ebből céltartalék: 11.165.250, Ft


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai:


a)    települési létfenntartási támogatás                                                                  274.000 Ft

b)    temetési segély                                                                                                 100.000 Ft

c)    születési segély                                                                                                150.000 Ft

d)    eseti gyógyszertámogatás                                                                               100.000 Ft

e)    elemi kár támogatása                                                                                        300.000 Ft

f)    köztemetés                                                                                                       300.000 Ft

g)    beiskolázási segély                                                                                          600.000 Ft

h)    Bursa Hungarica támogatás                                                                              140.000 Ft

i)     első lakáshoz való jutás támogatás                                                                  300.000 Ft

j)     saját hatáskörben adott más ellátás (hulladék szállítás)                                4.000.000 Ft


5. §      (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám:                                       2 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                      2 fő.


            (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:                     3 fő.


(3) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.


6. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot 2.229.170,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.


3. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


7. §      Az Önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel gazdálkodik a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe véve.


8. §      (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon van lehetőség


(2) Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem teljesíthetők.


(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


9. §      (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.


(3) Az önkormányzat költségvetését rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente módosítja. A likviditási tervet a költségvetési rendelet-módosításokkal együtt módosítja a képviselő-testület, indokolt esetben ettől gyakrabban


(4) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.


(5) Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.


10. §    (1) A köztisztviselői illetmény alap 2021-ben 46.380,- Ft, a cafetéria-juttatás éves keretösszege 300.000,- Ft/fő.


(2) A képviselő-testület cafetéria-juttatás éves keret összegét a polgármester részére a köztisztviselői keretösszeggel egyező mértékben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja.


11. §  Önerőt igénylő pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A szükséges önerő biztosításáról, valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt.


12. §    (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire vonatkozóan.


(3) A támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben rögzített időpontig, legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő támogatottak újabb támogatást nem kaphatnak a kötelezettség teljesítéséig.


13. §    (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.


(2) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.


(3) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.


4. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai


14. §    A Képviselő-testület Magyaregregy Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetéül továbbra is a  Takarékbank Zrt. Komlói Fiókját jelöli ki.


15. §  (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről 3 millió forintig – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.


(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 300.000,- Ft-ig döntsön.


(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.


5. A költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja


16. §    (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylése.


            (2) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével.


(3) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul 4.000.000 Ft erejéig folyószámlahitel felvételéhez.


(4) Az (1) bekezdésben rögzített hitel tekintetében a Képviselő-testület azok visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó terheit a költségvetésében megtervezte.


17. §  A Képviselő-testület 16. §-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.


18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évben a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.6. Záró rendelkezések19. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Magyaregregy, 2021. március 9.

   Fülöpné Rákosa Ildikó                                                                   Dr. Markó Gábor

            polgármester                                                                                    jegyző
Záradék:A rendelet 2021. március 9. napján kihirdetésre került.
Magyaregregy, 2021. 03.09.


                                                                                                          Dr. Markó Gábor

                                                         jegyző