Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.)

Kelevíz Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 06 - 2015. 04. 29

1. §


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányi funkciókon szerepelnek.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


a) 39.112 ezer Ft bevétellel

ezen belül


Működési célú támog.áh-on belülről

32 378 ezer Ft

Közhatalmi bevételek

1 260 ezer Ft

Működési bevételek

2 516 ezer Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása

2 694 ezer Ft

Finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

264 ezer Ft

Felhalmozási bevételek

0 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása

0 ezer Ft


és

b) 39 112 ezer Ft kiadással,

ezen belül


Személyi juttatások

8 707 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulék

2 236 ezer Ft

Dologi kiadások

9 695 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 304 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások

6 970 ezer Ft

Beruházások

0 ezer Ft

Felújítások

0 ezer Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer Ft

Finanszírozási kiadások

1 200 ezer Ftállapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3/a. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3/b. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletezve a 8. melléklet tartalmazza.


5. §


A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


Több éves kihatással járó feladatok


7. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.


Támogatások


9. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 7. sz melléklete tartalmazza.A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10.§


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.


Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei


11. §


A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletes lejárat szerinti kimutatásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


Az önkormányzat költségvetési létszámkerete


12. §


Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat létszámát

2014. évre 2 főben állapítja meg a 9. sz. mellékletben foglaltak részletezésével.


Közvetett támogatások


13. §


A közvetett támogatásokat a rendelet 7. mellékletét képezi.


Záró rendelkezések


14. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 2 000 ezer Ft értékhatárig.


(3) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.