Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(XI.30.)

a helyi adókról szóló 8/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 02

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 8/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő ponttal egészül ki:

„b) helyi iparűzési adó.”
2. § A helyi adókról szóló 8/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelet a következő II/A. Fejezettel egészül ki:


„II/A. Fejezet


Helyi iparűzési adó


4. Az adókötelezettség, az adó alanya


4/A. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.


(2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.5. Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


4/B. § (1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnéséra a Htv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.6. Az adó alapja


4/C. § (1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.7. Az adó mértéke


4/D. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 0,5 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 5.000 Ft/nap.”
3. § (1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba, és 2018. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2017. november 29.
             Vargáné Balatincz Krisztina                                                Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                 jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. november 30. napján kihirdetésre került.
Kelevíz, 2017. november 30.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                               jegyző