Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2022. 07. 31

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról1

2019.01.01.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a szennyvíz-közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályainak megalkotása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kelevíz község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § (1) Kelevíz község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását Mesztegnyő község Önkormányzata, mint közszolgáltató végzi.

(2) A begyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600. Siófok, Tanácsház u.7. ) látja el a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Vése, Szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.

3. A közszolgáltató kötelezettségei

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása Mesztegnyő Község Önkormányzata tulajdonában lévő erre a célra megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel történik.

(2) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(3) Az Önkormányzat, mint közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a megrendeléstől számított 72 órán belül az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani.

(4) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról és a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.

(5) A közszolgáltató illetve az önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehatásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(6) A közszolgáltató és az önkormányzat nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

4. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, ideiglenesen tárolni, és megfelelő időben ártalmatlanításra elszállíttatni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal más személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, megfelelő időben a rendeletben megjelölt közszolgáltatótól megrendelni és elszállíttatni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéshez szükséges feltételeket, különösen a a szállítójármű számára gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendeletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.

5. A közszolgáltatási szerződés

6. § (1)2 A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szerződéses jogviszony jön létre.

(2) A közszolgáltatást igénybe vevő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó igényét az önkormányzatnál személyesen vagy telefonon jelentheti be.

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7. § (1) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, - tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

7. A közszolgáltatási díj

8. § (1)3 A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. A szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.

8. Értelmező rendelkezések

9. § (1) E rendelet alkalmazásában:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.törvény ( továbbiakban: Vgt.) 1.melléklete 37.pontjában meghatározott szennyvíz.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, birtokosától vagy használójától történő átvétele.
Közszolgáltató: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján Mesztegnyő község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.
Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelelő, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítése (szippantása) és begyűjtése.
Ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

A közszolgáltatás díja4

Közszolgáltatás számított díja:

alapdíj

ürítési díj

Természetes személy (lakossági) felhasználók esetén


0 Ft/forduló+Áfa


1 260 Ft/m3+Áfa

Nem természetes személy (közületek) felhasználók esetén


10 436 Ft/forduló+Áfa


1 385 Ft/m3+Áfa

1

Az önkormányzati rendeletet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 1. napjával.

2

A 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2019. január 01. napjától.

3

A 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2019. január 01. napjától.

4

A 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2019. január 01. napjától.