Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.29.)

A szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

Hatályos: 2013. 11. 29 - 2014. 11. 12

1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/203. (X.4.) BM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint Kelevíz Község Önkormányzata számára megállapított támogatás felhasználására terjed ki.


2. §


A e rendeletben használat fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. §


(1)  Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az e rendelet 1. §- ában meghatározott támogatási keret terhére vissza nem térítendő támogatásban részesítheti azt a családot, illetve azt a személyt, aki szociálisan rászorult.


(2) Jelen rendelet esetében szociálisan rászorult elsősorban az, aki vagy akinek családjában él olyan személy, aki:


a) aktív korúak ellátására vagy,

b) időskorúak járadékára vagy,

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.


(3) Az e rendelet alapján megállapított támogatás mértéke nem haladhatja meg a Rendelet 3. § (3) c) pontjában meghatározott mértéket.


(4) Az e rendeletben meghatározott támogatás iránti kérelmeket az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatványon lehet benyújtani legkésőbb 2013. december 15. napjáig.


(5) A benyújtott kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.4. §


Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.