Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IX.24.)

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 10. 01

I. Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet hatálya, célja

 

1. §

 

(1)  A rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Kelevíz község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon, és a közterületek elnevezésére, azok megváltoz-tatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

 

(2) A rendelet hatálya Kelevíz község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

 

(3) Kelevíz község közigazgatási területén közterületet, településrészt elnevezni, azok elnevezését megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

 

2. §

 

     E rendelet alkalmazásában:

1.    Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

2.   Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti közterületnév és közlekedési vonatkozású megnevezés, mely a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít, és hagyományt őriz.

3.    Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. Közterületek elnevezésének általános szabályai

3. §

 (1) Kelevíz községben minden közterületet el kell nevezni, kivéve a külterületen fekvő mezőgazdasági célú utakat.

 

(2)  Új közterület kialakítása után, a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.

 

(3)  Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követel-ményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

 

     (4)   Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.  

 

(5)  Közterületet elsősorban köztiszteletben álló, kiemelkedő országos vagy a község-ben végzett munkája, életműve alapján általános elismerést szerzett személyről kell elnevezni. Kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség általánosan ismert, illetve ha az elnevezés egy családról történik. 
A képviselő-testület nem személynév elnevezést is adhat a közterületnek, ha az érintett közterületen élő lakosság névhasználata vagy más szempont azt indokolttá teszi.

4. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

4. §

(1) Kelevíz község illetékességi területén lévő közterület elnevezése, illetve átnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

      (2) Közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményezheti:

     a)   a polgármester;

     b)   a helyi önkormányzat képviselője;

     c)   Kelevíz község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, 

           akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási

           hellyel rendelkeznek,

d)   Kelevíz községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

    (3)  A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a)  a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés megváltoztatására)

    b)  az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,

   c)  a javasolt elnevezés indokát,

    d)  a javasolt elnevezés településhez kötődését,

e)  utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(4)  Amennyiben a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni az önkormányzat honlapján és a hivatal hirdetőtábláján hirdetmény közzétételével. Az érintett lakosság közterület elnevezéssel kapcsolatban kialakított véleményét, javaslatát, észrevételét a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(5) A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt nyolc  napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

5. §

(1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, a földhivatalt, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, illetékes közműszolgáltatókat, valamint a postát.

III. Fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

5. Házszámozás

6. §

      (1) A névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) Az ingatlanokat növekvő sorrendben, folyamatos számozással kell ellátni. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

7. §

(1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek a házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik, a jegyző határozatban állapítja meg. A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok korábbi házszáma megszűnik, helyükön az új ingatlanok címe a korábbi házszám megosztásával jön létre (a/,b/, c/,).

      (3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják az eredeti házszámukat.

      (4)  A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal,

     továbbá az  5. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.

IV. Fejezet

 

A közterületnév táblák és házszámtáblák elhelyezése

 

6. A közterületnév táblák elhelyezésének szabályai

 

8. §

 

      (1) A közterület nevét, a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.

(2) A közterületnév tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása a magánutakat kivéve az önkormányzat feladata.

(3) A közterületnév táblát az utcák végein és minden útkereszteződésnél ki kell helyezni.

(4) Az utcák közterületnév tábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a sarok-épületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el.

(5) A közterületnév tábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a közterületnév tábla kihelyezését tűrni köteles. Amennyiben a közterületnév tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

(6) A megváltozott utcanevek közterületnév tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi közterületnév tábla mellé, fölé, vagy alá kell felszerelni. A régi közterületnév táblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.

7. A házszámtáblák elhelyezésének szabályai

 

9. §

 

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

V. Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

10. §

 

Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.