Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.30.)

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §- ában, 32. § (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) b) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) a) pontjában, 132. § (4) d) pontjában, 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„E rendelet hatálya azon szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében, amely vonatkozásában a Marcali Kistérségi Többcélú Társulási megállapodást és a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulási megállapodást a tag önkormányzat aláírta, kiterjed az adott települési önkormányzat közigazgatási területére is.”
2. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatást és az étkeztetést önállóan, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást Mesztegnyő Községi Önkormányzat útján, a házi segítségnyújtást Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodás alapján a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján, a közösségi alapellátást és a támogató szolgáltatást a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján biztosítja.”
3. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„(1) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: SZESZK) Vezetőjéhez, illetve a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjéhez kell benyújtani.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a döntés előkészítése a SZESZK vezetőjének, illetve a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének a feladata. A jogviszony keletkezéséről, és az ellátás iránti kérelemről az illetékes intézmény vezetője dönt. A kérelem elbírálásáról a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével - a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés és a falugondnoki szolgáltatás kivételével- írásban az Szt. 94/C. § (3) bekezdés szerinti megállapodást köt. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt írásban értesíteni kell.


(3) A szociális szolgáltatás megszűnésére az Szt.100.§ - 102. § szakaszait kell alkalmazni.”
4. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„(1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Sztv. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül, kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.


(3) Az ellátás iránti kérelmet a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.


(4) Az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt.


(5) A térítési díjak számításának módját és mértékét külön rendelet tartalmazza.”
5. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 24. §-a 2016. január 01. napján hatályát veszti.
6. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 25. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat a gesztor, Mesztegnyő Községi Önkormányzat rendelete tartalmazza.”
7. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 28. §-a 2016. január 01. napján hatályát veszti.
8. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szabályokat a gesztor, Mesztegnyő Községi Önkormányzat rendelete tartalmazza.”
9. § A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„A családsegítésre vonatkozó szabályokat a gesztor, Mesztegnyő Községi Önkormányzat rendelete tartalmazza.”
10. § (1) Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba, és 2016. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2015. december 29.
             Vargáné Balatincz Krisztina                                                 Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                  aljegyző

Záradék:A rendelet 2015. december 30. napján kihirdetésre került.
Kelevíz, 2015. december 30.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                               aljegyző