Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(XI.6.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 07 - 2015. 11. 08

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


57.606 ezer Ft bevétellel, és 57.606 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                  54 856 ezer Ft

- intézményi működési bevételek                                               1 980 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                  1 540 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                 22 064 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                  24 875 ezer Ft

- előző évek pénzm. működési célú igénybevétele            -158 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                           555 ezer Ft

- hitel felvétel                                                               4 000 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                             54 856 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                  26 194 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót               6 073 ezer Ft

- dologi kiadás                                                              9 454 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        3 250 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                    7 030 ezer Ft

- általános tartalék                                                           200 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre                        100 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérítése                               2 000 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                            555 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                               2 750 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőkebevételek                            300 ezer Ft

- támogatásértékű felhalmozási bevételek                      2 450 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                2 750 ezer Ft

- beruházások                                                              2 750 ezer Ft


állapítja meg.”2. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2015. november 05.

            Vargáné Balatincz Krisztina                                                   Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                   aljegyző


Záradék:


A rendelet 2015. november 06. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2015. november 06.    Hajdu Szabina        

         aljegyző