Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.26.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


89 937 ezer Ft bevétellel, és 89 937 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                             80 058 ezer Ft

            - intézményi működési bevételek                                              2 282 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                             9 850 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                            20 348 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                             34 438 ezer Ft

- működési célú pénze.átvétel                                                        8 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                  1 132 ezer Ft

- hitel felvétel                                                                        12 000 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                       76 277 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                            29 500 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                         4 850 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                      14 224 ezer Ft

- támogatásértékű működési kiadások                                     3 350 ezer Ft

- működési célú pénze. átad.áh-n kívülre                                 1 749 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  4 872ezer Ft

- általános tartalék                                                                   200 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérítése                                       2 000 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                 1 132 ezer Ft

- Rövid lejáratú, likvid hitelek, kölcsönök törlesztése             12 000 ezer Ft

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                     2 400 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      9 879 ezer Ft

- tárgyi eszközök értékesítése                                              1 550 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőkebevételek                                   100 ezer Ft

- támogatásértékű felhalmozási bevételek                             7 925 ezer Ft

-felhalmozási célú visszatér.támog.visszatér.áh-n kívülről         304 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                    13 660 ezer Ft

- beruházások                                                                  13 660 ezer Ft

állapítja meg.”2. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § A Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2016. május 25.

            Vargáné Balatincz Krisztina                                                   Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2016. május 26. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2016. május 26.    Hajdu Szabina        

          jegyző