Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.28.)

az intézményi térítési díjakról szóló 7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 01 - 2018. 04. 02

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az intézményi térítési díjakról szóló 7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.2. § Az intézményi térítési díjakról szóló 7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.3. § (1) Ez a rendelet 2018. április 01. napján lép hatályba, és 2018. április 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2018. március 27.              Vargáné Balatincz Krisztina                                                       Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. március 28. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2018. március 28.
                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző