Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(X.25.)

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 26 - 2017. 10. 27

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:   1. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 3.) alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.”2. § Hatályukat vesztik a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet 9. § (2) – (3) bekezdései.3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2017. október 24.
            Vargáné Balatincz Krisztina                                                 Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                  jegyző
Záradék:A rendelet 2017. október 25. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2017. október 25.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző