Kelevíz Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(XI.20.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló 9/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Kelevíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Hatályát veszti a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló 9/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a.2. § (1) Ez a rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba, és 2021. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2020. november 19.
             Vargáné Balatincz Krisztina                                                 Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                  jegyző


Záradék:


A rendelet 2020. november 20. napján kihirdetésre került.
Kelevíz, 2020. november 20.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek